ارزش پیش از سرمایه گذاری و پس از سرمایه گذاری

این مفهوم در امر سرمایه گذاری و خرید سهام شرکت های سهامی خاص بکار گرفته میشود؛

با جذب سرمایه های جدید ارزش شرکت پیش از سرمایه گذاری و پس از سرمایه گذاری متفاوت است  .

ارزش پیش از سرمایه گذاری درواقع برای سرمایه گذاران بالفعل از جمله سرمایه گذار خطر پذیر و فرشته مشخص می نماید ،

که چه میزان سرمایه نقدی در قبال اخذ سهام مشخص میبایست به کارآفرینان و سهامداران کنونی سک شرکت استارتاپی پرداخت نماید.

معمولا شرکت های استارتاپی سرمایه مورد نیاز خود را  در مراحل مختلفی ( راند A ، راند B، راند C ) جذب مینمایند

که این اقدام هم موجب کاهش ریسک سرمایه گذاران می گردد و هم انگیزه های کارآفرین را افزایش می دهد

بنابراین مفهوم ارزش پیش از سرمایه گذاری و پس از سرمایه گذاری در همه مراحل بکارگرفته می شود .

فرمول پایه ارزش پیش از سرمایه گذاری و پس از سرمایه گذاری

روش های گوناگونی برای بدست آوردن این مفاهیم وجود دارد اما پایه ایی ترین فرمول بدست آوردن آن  بدین شکل است :

ارزش پس از سرمایه گذاری =  میزان ریالی سرمایه گذاری * (کل سهام شرکت پس از صدور سهام جدید / سهام منتشره جدید)

ارزش پیش از سرمایه گذاری = ارزش پس از سرمایه گذاری-میزان ریالی سرمایه گذاری جدید

راند های سرمایه گذای

به طور مثال شرکت الف دارای 100 سهم مساوی است که برابر با 100 % مالکیت شرکت است

در صورتیکه در این مرحله مبلغ 10 میلیون تومان جذب سرمایه جدید برای شرکت الف در مقابل انتشار 20 سهم جدید صورت گرفته است

بنابراین ارزش شرکت پس از سرمایه گاری بدین شکل است :

60 میلیون تومان = 10 میلیون تومان *( 120/20)

ارزش شرکت پیش از سرمایه گذاری نیز بدین نحو مشخص می گردد:

50 میلیون تومان = 10 مییلیون تومان – 60 میلیون تومان

و  درصد مالکیت  سهامداران کنونی بدین نحو رقیق میگردد :

120 /100= 83.33 درصد

راند B

حال اگر  همان شرکت الف در  دور دوم سرمایه گذاری است.

یک سرمایه گذار جدید تفاوق می کند که در ازای ۲۰ میلیون تومان ۳۰ سهام جدید دریافت کند. اگر مثال بالا را دنبال کنید ۱۲۰ سهم موجود است.

ارزش پس از سرمایه گذاری :

۲۰ میلیون تومان  * (۱۵۰ / ۳۰) = ۱۰۰ میلیون تومان

و ارزش پیش سرمایه گذاری هست:

۱۰۰ میلیون تومان – ۲۰ میلیون تومان = ۸۰ میلیون تومان

پس سهامداران اول سهام خود را به ۱۰۰/۱۵۰ که ۶۶.۶۷٪ سهام کل است کاهش می دهند.