سهام تشویقی چیست؟

برخی از کسب و کارها در آغاز سرمایه و درآمد چندانی نداشته و توان پرداخت حق الزحمه نیروهای کار خود را نداشته

و یا اینکه به میزانی که یک نیروی متخصص مستحق آن حقوق و دستمزد است امکان پرداخت وجود ندارد

و یا حتی به دلیل حفظ نیرو های کلیدی و متخصص شرکت و یا ایجاد انگیزه برای مشارکت بیشتر به دنبال راهکاری فراتر از پرداخت هستند.

یکی از این راهکار ها اعطا یا توزیع سهام تشویقی میان کارکنان است..

دراین مواقع بنیانگذار به دنبال نیروهایی میگردد که بتواند آنها را جذب ایده و مدل کسب و کار خود کند تا آنها را همراه کسب و کار خود کند.

بنیانگذار دراین حالت میتواند شراکت از کسب و کارش را به عنوان حق الزحمه پیشنهاد دهد.

شراکت در کسب و کار میتواند فقط مشارکت در درآمدهای آتی باشد یا شرکت در دارایی های کسب و کار که همان سهم شریک محسوب میگردد.

روابط حقوقی دراین نوع توافقات پیچیده میگردد از طرفی قانون کار بر تمام اشخاصی که قرارداد کار دارند حاکم است

و پرداخت حداقل حقوق، حق بیمه وغیره را شامل میشود، از طرف دیگر طرفین تا هنگامی که جذب سرمایه رخ نداده راجع به دستمزد توافقی ندارند.

ازهمین رو پیشنهاد میشود درخصوص اشخاصی که همبنیانگذار هستند با نیروهای کاری که نقش کلیدی دارند قرارداد مستقلی در خصوص اعطای سهام تشویقی منعقد نمود.

معمولا بین همبنیانگذاران رابطه کارفرما و کارمند حاکم نمیباشد اما در خصوص نیروی کار حتی المقدر قراردادهای پیمانی و مشاور منعقد باید گردد

تا عواقب عدم رعایت قانون کار باعث ورود ضرر به کسب و کارتان نگردد.

سهام تشویقی(stock option)  سهام تشویقی یکی از اصطلاحات رایج در دنیای کسب و کار است

و به موجب آن مالک کسب و کار به کارکنان کلیدی خود پیشنهاد میدهد که مالک قسمتی از  سهام وی در آینده شود.

در واقع این سهام برای ایجاد انگیزه در بین نیروهای تازه وارد در یک شرکت به کار میرود. تلاش میشود

تا این سهام تشویقی از شرکت ها به عنوان عوض علمکرد و در مقابل شاخص های کلیدی عملکرد و یا اینکه به عنوان پاداش به کارمندان داده میشود

و اگر شرکتها تعهدی در این خصوص کنند برایشان الزام آور است.

از آنجایی که اعطای سهام تشویقی به کارکنان در قالب قرارداد اعطای سهام تشویقی صورت میپذیرد نیاز به قبولی کارکنان دارد

و اگرچه این قرارداد میتواند تا حدی جنبه تشریفاتی داشته باشد ولی باید از سوی هر دو طرف امضا و تنفیذ گردد.

در هرحال برای اعطای چنین سهامی نیاز است میان شرکت و نیروی کلیدی قراردادی تنظیم گردد تا تعهدات دو ظرف در مقابل هم مشخص باشد.

برای تنظیم قرارداد سهام تشویقی میتوانید از مشاوره فینولا کمک بگیرید.