1. تاسیس و ثبت صرافی و اشتغال به عملیات صرافی صرفاً درچارچوب مصـوبات شـورای پول و اعتبار، مفاد دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها (مصوب جلسه مورخ 1400/02/28 شورای پول و اعتبار)، سایر قوانین و مقررات ذیربط و بخشنامه‌های بانک مرکزی و با اخذ مجوز از بانک مرکزی مجاز است.
 2. عملیات صرافی به انجام هریک از فعالیت‌های خرید و فروش ارز، عملیات مربوط بـه حواله‌های ارزی از طریق مؤسسات اعتباری و ارایه خدمات ارزی برون‌مـرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی اطلاق می‌‌گردد.
 3. تاسیس صرافی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی صرفاً در قالب شرکت سهامی خاص و توسـط اشخاص حقیقی در قالب شرکت تضامنی امکانپذیر است.
 4. اهم شرایط لازم برای اخذ مجوز تاسیس و فعالیت صرافی مندرج در دستورالعمل مذکور، به شرح ذیل می‌باشد :
  • حداقل مبلغ سرمایه به منظور تاسیس و فعالیت صرافی در استان تهران و شهرهای بزرگ (اصفهان، اهـواز، تبریـز، شـیراز، کرج، مشهد، قم و ارومیه) مبلغ 250 میلیارد ریال و در سـایر شـهرها مبلـغ 130 میلیارد ریال تعیین شده که لازم است قبل از ثبـت صـرافی تمامـاً بـه صورت نقدی نزد یکی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تودیع گردد. به این منظور، متقاضیان می‌بایست هم‌زمان با ثبت تقاضای تاسیس شرکت صرافی، به یکی از شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز کشور مراجعه و نسبت به تودیع سرمایه مورد نیاز برای تاسیس صرافی بر اساس شهر موردنظر برای استقرار شرکت در حساب متقاضی (مطابق با این متن) اقدام نمایند و گواهی مسدودی توسط شعبه صادرکننده از طریق سامانه الکترونیکی مکاتبات (ECE) به بانک مرکزی ارسال شود؛
  • منشأ آورده نقدی موسسین برای تاسیس و اخذ مجوز فعالیت صرافی، شفاف باشد؛ این موضوع از سوی بانک مرکزی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
  • صرافی همواره باید دارای محل فعالیت دائم (ملکی و یا سرقفلی) و ثبـت شـده بـه نـام صرافی موردنظر باشد؛
  • مکان فعالیت صرافی اعم از شعبه و باجه باید از حیث ملاحظـات حفـاظتی و امنیتـی بـه تایید مراجع ذیصلاح برسد؛
  • موسسین، سهامداران، شرکاء، هیات‌مدیره، می‌بایست شرایط لازم از جمله موارد ذیل را احراز نمایند: تابعیت ایران و سکونت در ایران؛ داشتن حداقل ۲۵ سال تمام؛ داشتن صلاحیت فردی؛ نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوءاثرنشده در شبکه بانکی کشور؛ نداشتن بدهی غیرجاری به موسسات اعتباری؛ تعیین تکلیف بدهی قطعی مالیاتی؛ نداشتن سمت مدیرعامل، عدم عضـویت در هیـات‌مـدیره و همچنـین نداشـتن همزمان سهم یا سهم‌الشرکه در سایر صرافی‌ها؛ نداشتن همزمان سمت مـدیرعامل و عـدم عضـویت در هیـات‌مـدیره موسسـات اعتباری؛ عدم عضویت در هیات‌مدیره، نداشـتن سـمت مـدیرعامل و نداشـتن سـهم یـا سهم‌الشرکه در صرافی‌هایی که طی دو سال قبل از تاریخ ارایه درخواست توسط متقاضی اجازه‌نامه فعالیت آن‌ها، توسط بانک مرکزی ابطال شده است؛
  • مدیرعامل صرافی می‌بایست علاوه بر موارد مذکور شرایطی از جمله موارد ذیل را احراز نماید: دارا بودن حداقل 30 سال تمام و حداکثر ۷۰ سال تمام؛ دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته‌های مدیریت، حسـابداری، اقتصاد و حقوق؛ دارا بودن حداقل پنج سال تجربـه کـاری دارای سـوابق بیمـه‌ای در موسسـات اعتباری و سایر موسسات تحت نظارت بانک مرکزی و یـا نهادهـای مـالی؛ اخذ تاییدیه صلاحیت تخصصی از طریق مصاحبه در بانک مرکزی.
 5. مسئولیت حفظ و نگهداری از کد رهگیری ماخوذه برعهده متقاضیان می‌باشد. لذا از در اختیار قرار دادن کد رهگیری به سایر افراد خودداری شود.
 6. مسئولیت صحت اطلاعات و مشخصات وارد شده متقاضیان بر عهده متقاضیان بوده و لذا در ورود اطلاعات و مشخصات در هنگام ثبت تقاضا دقت لازم بعمل آید.
 7. اینجانبان متقاضیان تاسیس صرافی با مطالعه و آگاهی کامل از مفادقوانین و مقررات مربوط، از جمله دستورالعمل اجرایی ناظر بر تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها‌  مصوب جلسه مورخ 28/02/1400 شورای پول و اعتبار و دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی‌ها، ضمن اعلام پذیرش کلیه شرایط مندرج در دستورالعمل‌های مذکور، موافقت خود را با شرایط و ضوابط بانک مرکزی در رابطه با تاسیس صرافی اعلام می‌نمایم. همچنین بدینوسیله گواهی می‌نمایم اطلاعات ابرازشده به منظور اخذ مجوزهای تاسیس و فعالیت صرافی، منطبق با اسناد و مدارک موجود بوده و مسئولیت هرگونه اشتباه در درج اطلاعات مذکور متوجه متقاضیان خواهد بود.

تعهدنامه اعضای شرکت تضامنی صرافی

تعهدنامه اعضای صرافی بانکها

صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

گواهی مسدودی

نمونه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات

فرم تقاضای تاسیس شرکت صرافی