قرارداد مشاوره حقوقی

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل

قرارداد مشاوره حقوقی 

  • برای آنه در شرکت خود یک مشاور حقوقی مستمر داشته باشید نیاز به یک قرارداد مستمر نیز دارید. 
  • اکثر وکلا و حقوق دانان با شرکت ها و کسب و کار ها قرارداد مشاوره حقوقی منعقد می نمایند . 
  • حق مشاوره میتواند به صورت ساعتی یا ماهانه تعیین شود. 
  • شرایط حضور مشاور باید با توافق تعیین شود. 
  • مشاور حقوی امین کسب و کار شماست اما در کنار این قرارداد می توانید قرارداد محرمانگی که در همین سایت وجود دارد را استفاده نمایید. 
  • برای مشورت در تنظیم قرارداد با فینولا تماس بگیرید.