قرارداد محرمانگی اطلاعات NDA

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل

قرارداد محرمانگی اطلاعات NDA

  • در دنیای امروز بسیاری از کسب و کار ها و تجارت های نوآورانه هر لحظه در حال ایجاد داده ها و اطلاعات بسیار ارزشمندی هستند که موجب برتری و مزیت آن ها نسبت به رقبای بالقوه و بالفعل می گردد. 
  • برای حفظ این برتری گاهی میتوان از طریق ثبت اختراع یا طرح صنعتی حقوق انحصاری نسبت به نوآوری های خود ایجاد نمود. 
  • اما برخی از نواوری ها و یا دانش فنی ایجاد شده در کسب و کار ما قابلیت ثبت در قالب اختراع نیست اما دسترسی به این دانش فنی و جلوگیری از افشا آن برای ما یک مزیت تجاری محسوب می شود. 
  • به همین دلیل لازم است تدابیر لازم برای جلوگیری از افشا این اطلاعات ارزشمند را درنظر بگیریم. 
  • یکی از مهم ترین تدابیر انعقاد قرارداد حفظ محرمانگی اطلاعات با کارکنان و یا شرکای تجاری ماست. 
  • برای انعقاد قرارداد محرمانگی اطلاعات حتما باید از یک وکیل خبره در حوزه حقوق مالکیت فکری مشورت بگیرید.