قرارداد پیمان

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل

قرارداد پیمان 

 قرارداد پیمانکاری، قرارداد یا پیمانی است که میان دو شخص حقیقی یا حقوقی یعنی کارفرما و پیمانکار تنظیم می‌شود و در آن اموری مانند فعالیت‌ها، تعهدات و مسئولیت‌های طرفین نسبت به یکدیگر مشخص می‌شود. کارفرما که یک طرف قرارداد است خدمتی را از پیمانکار در زمان مشخص درخواست می‌کند و وجه مشخصی را به او پرداخت می‌کند که این درخواست‌های کارفرما در بندهای قرارداد تدوین شده با پیمانکار نوشته شده و به پیمانکار ارائه می‌دهد.

قراردادهای پیمانکاری شرایطی هم دارند:

  • شرایط عمومی: شرایطی است که در همه قراردادهای پیمانکاری عمومیت داشته و لازم‌الاجرا است. شرایط عمومی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری بدون در نظرگرفتن موضوع قرارداد تغییر ناپذیر است و وظایف هر کدام از طرفین در آن مشخص و معین است.
  • شرایط خصوصی: شرایط خصوصی  قراردادها بر خلاف شرایط عمومی قابل تغییر است و با توجه به موضوع نمونه قرارداد تنظیم می‌شود. مثلاً شرایط خصوصی نمونه قرارداد پیمانکار تاسیساتی با شرایط خصوصی نمونه قرارداد پیمانکاری آسفالت خیابان با هم متفاوتند.

قرارداد پیمانکاری یک عقد نامعین است زیرا با توجه به شرایط عمومی و اختیاراتی که ماده ۱۰ قانون مدنی به طرفین قرارداد داده است تنظیم می‌شود و قانون نیز از آنها حمایت می‌کند.