قرارداد سرمایه گذاری خطر پذیر

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل

قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر vc

قرارداد های سرمایه گذاری خطر پذیر به دلیل پیچیدگی روابط سهامداری میان سرمایه گذار و گروه کارآفرین دارای اجزای متفاوتی است . 

در این نوع قرراداد ها علاوه بر شرایط سرمایه گذاری و ترکیب سهامداری و مدیریتی به تعهدات سهامداران به صورت مشخص پرداخته و شرایط خروج هریک از سرمایه گذار و کارافرین در آن مشخص گردیده است. 

در ادامه یک نمونه از این قرارداد ها برای مطالعه در اختیار کاربران محترم فینولا قرار می گیرد.