مشاور کسب و کار و شرکت های تجاری

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل

ارائه خدمات وکالت و مشاوره حقوقی به شرکت ها و کسب و کار های تجاری و استارتاپ ها، وکالت در دعاوی تجاری، استارتاپ ها، قرارداد های تجاری ، اختلاف شرکا و سهامداران و داوری و مشاوره حقوقی شرکت ها

وکیل کسب و کار ارائه خدمات وکالت و مشاوره حقوقی به شرکت ها و کسب و کار های تجاری و استارتاپ ها، وکالت در دعاوی تجاری، استارتاپ ها، قرارداد های تجاری ، اختلاف شرکا و سهامداران و داوری و مشاوره حقوقی شرکت ها