برچسب: احراز هویت

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

احراز هویت دیجیتال

یکی از چالش های مهم در حوزه صنایع مالی و ارائه خدمات پولی و ارزی، بحث شناسایی مشتریان و احراز هویت آنان است؛ موضوعی که از زمان دیرین جز دغدغه های سیاستگذاران کشور ها بوده و یکی از گریزگاه های تبهکاران اقتصادی ، فقدان شیوه مناسب برای شناسایی واقعی و وجود مشکلات عدیده در سیستم

مشاوره میخوای؟