برچسب: ترم شیت

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

نکات مهم در ترم شیت قرارداد سرمایه گذاری

ترم شیت قرارداد سرمایه گذاری چیست؟ ترم شیت قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر یک سند پیشنویس اولیه برای شروع یک سرمایه گذاری است. این سند ممکن است یک سند تعهد آور و الزام آور محسوب نگردد و صرفاً اشاره به شرایط کلی از یک قرارداد سرمایه گذاری داشته باشد که در آینده نزدیک ممکن است طرفین