برچسب: حقوق پزشکی

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

جعل مدارک پزشکی برای معافیت از سربازی

 جعل مدارک پزشکی برای معافیت از سربازی   هر کس از جعل اسناد و مدارک پزشکی برای معافیت از سربازی استفاده کند طبق قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب ۱۳۶۳) و مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) مجازات‌های سنگینی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است. با توجه به سخت بودن شرایط سربازی برای جوانان و اوضاع اقتصادی