برچسب: دستور العمل صرافی

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

شرایط جدید تاسیس صرافی

تاسیس و ثبت صرافی و اشتغال به عملیات صرافی صرفاً درچارچوب مصـوبات شـورای پول و اعتبار، مفاد دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها (مصوب جلسه مورخ 1400/02/28 شورای پول و اعتبار)، سایر قوانین و مقررات ذیربط و بخشنامه‌های بانک مرکزی و با اخذ مجوز از بانک مرکزی مجاز است. عملیات صرافی به انجام هریک از