برچسب: طرح تسهیل کسب و کار

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار

طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار   ماده۱- متن زیر به عنوان ماده ۷ مکرر، به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود.   ماده ۷ مکرر: کلیه مجوزهای کسب و کار که سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی – اجتماعی یا امنیت ملی را

استاندارد

متن اولیه طرح تسهیل کسب و کار

لازم به ذکر است تاکنون طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار هنوز در کمیسیون درحال بررسی است و مصوب نشده است. ماده۱- متن زیر به عنوان ماده ۷ مکرر، به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود. ماده ۷ مکرر: کلیه