برچسب: مالیات

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

مالیات خودرو + آیین نامه نحوه دریافت مالیات از خودرو

آیین نامه مالیات مالیات خودرو هیأت وزیران در جلسه1400/02/21به پیشنهاد شماره ۲۲۹۰۲/۲ مورخ 1400/02/19 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ش) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین­ نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند ش تبصره ۶ ماده واحده قانون