برچسب: مطلب حقوقی

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

اهدای جنین و مقررات آن

اهدای جنین در یک نگاه کلّی به روشی گفته می شود که در آن از یاخته ی یک زوج و زوجه (که دارای رابطه ی قانونی و شرعی می باشند) یک جنین در محدوده ی آزمایشگاه تشکیل شود.آن جنین با استفاده از امکانات موجود در آزمایشگاه در داخل رحم زن تقاضا کننده قرار می گیرد.

مشاوره میخوای؟