آیین نامه اجرایی مواد ۳۸ و ۴۲ قانون تجارت الکترونیکی ( حق انصراف ) 

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۹/۱۰ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موضوع نامه شماره ۱/ ۱۸۹۹۳ مورخ ۱۳۸۳/۹/۲۵ وزارت بازرگانی و به استناد بند “الف” ماده (۷۹) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ تصویب نمود:

ماده۱- مصرف کننده در موارد زیر به علت شرایط خاص کالا و خدمات، فاقد حق انصراف به شرح مندرج در بند “د” ماده (۳۸) قانون تجارت الکترونیکی خواهد بود مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق نمایند:

الف – در مورد خدمات، درصورتی که با توافق مصرف کننده ارایه آن قبل از پایان هفت روز کاری شروع شده باشد.

ب – ارائه خدمات برای تحویل مواد غذایی یا سایر کالاهایی که مورد مصرف روزانه دارند.

ج ـ کالا یا خدماتی که قیمت آنها توسط نوسانات بازارهای مالی تعیین می شود و خارج از اختیار تامین کننده است

د ـ کالاهای ساخته شده با مشخصات فردی مصرف کننده که به طور واضح جنبه شخصی دارند یا اینکه به دلیل طبیعت آنها نمی توانند بازپس داده شوند و یا اینکه به سرعت قابلیت فساد و خرابی دارند.

هـ ـ نوارهای صوتی و تصویری و نرم افزارهای رایانه ای بسته بندی شده که به وسیله مصرف کننده باز شده باشند.

و- روزنامه، نشریه و مجلات مطابق تعریف قانون مطبوعات

تبصره ـ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان موظف است فهرستی از مصادیق کالاها و خدمات مندرج در بند “ج ” این ماده را تهیه و ضمن نگهداری اطلاعات به صورت روزآمد، از طریق شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور و پایگاه اطلاع رسانی سازمان یادشده به آگاهی عموم برساند.

ماده۲- خدمات مالی زیر، موضوع بند “الف” ماده (۴۲) قانون تجارت الکترونیکی خارج از شمول قواعد حمایت از مصرف کننده می باشد:

الف ـ خدمات مربوط به سرمایه گذاری

ب ـ خدمات بیمه ای

ج ـ خدمات سایر مؤسسات مالی و اعتباری

 از قانون تجارت الکترونیکی

ماده ۳۸ – شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:

‌الف – درصورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف کننده و درصورت ‌فروش خدمات، از روز انعقاد.

ب – در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف کننده پس از ارائه اطلاعاتی‌ خواهد بود که تأمین کننده طبق مواد (۳۳) و (۳۴) این قانون موظف به ارائه آن است.

ج – به محض استفاده مصرف کننده از حق انصراف، تأمین کننده مکلف است‌ بدون مطالبه هیچ‌گونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد ‌نماید.

‌د – حق انصراف مصرف کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کالا و خدمات ‌حاکم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آئین‌ نامه‌ای است که در ماده (۷۹) این‌قانون خواهد آمد.

ماده ۴۲ – حمایت‌های این فصل در موارد زیر اجرا نخواهد شد:

‌الف – خدمات مالی که فهرست آن به موجب آئین‌نامه‌ای است که در ماده (۷۹)‌ این قانون خواهد آمد.

ب – معاملات راجع به فروش اموال غیرمنقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال‌غیرمنقول به جز اجاره.

ج – خرید از ماشین‌های فروش مستقیم کالا و خدمات.

‌د – معاملاتی که با استفاده از تلفن عمومی (‌همگانی) انجام می‌شود.

‌هـ – معاملات راجع به حراجی‌ها.