مقررات ورشکستگی و امور تصفیه

در این مطلب، قانون امور تصفیه ورشکستگی و آیین نامه اجرایی آن به ترتیب بیان شده :

قانون اداره امور تصفیه ورشکستگی

مبحث اول

سازمان اداره تصفيه

ماده اول – در هر حوزه دادگاه شهرستان كه وزارت دادگستري مقتضي بداند اداره تصفيه براي رسيدگي بامور ورشكستگي تأسيس مينمايد و در اين‌ موارد عضو ناظر تعيين نخواهد شد.

ماده دوم – رئيس و كارمندان اداره تصفيه ممكن است از بين خدمتگزاران قضائي يا اداري يا از غيرخدمتگزاران دولت انتخاب شود . اداره تصفيه بقدر لزوم كارمند خواهد داشت.

ماده سوم – موارد رد رئيس و قائم‌ مقام او و محاسبين اداره تصفيه همان است كه در رد دادرس در اصول محاكمات حقوقي ذكر شده است و در صورتيكه كارمندي اين ايراد را موجه بداند رئيس كارمند ديگري را براي اينكار مأموريت ميدهد و چنانچه كارمند ايراد را رد كند قبول يا رد ايراد بنظر رئيس ‌است.

در موارديكه كارمند خود را مردود ميداند از هرگونه اقدامي خودداري كرده و مراتب را برئيس اطلاع داده امر او را بموقع اجرا ميگذارد.

در صورتيكه رئيس مردود شود كارمند مقدم اداره وظايف او را انجام خواهد داد و چنانچه رئيس ايراد رد را نسبت بخود قبول ننمايد تعيين تكليف با‌ دادگاه است.

ماده چهارم – هرگاه كاركنان اداره تصفيه يا كسانشان تا درجه دوم از طبقه دوم نسبت بدارائي ورشكسته بنفع خود طرف معامله واقع شوند آن معامله ‌باطل است و متخلف تعقيب انتظامي خواهد شد.

ماده پنجم – مرجع شكايت از اقدامات اداره تصفيه دادگاهي است كه حكم توقف را صادر كرده است شكايت بهيچ وجه جريان كار را توقيف نميكند ‌مگر در موارد مهم كه عمل مورد شكايت جبران‌ ناپذير و ادله شاكي قوي باشد دادگاه ميتواند دستور جلوگيري بدهد در اينصورت دادگاه مكلف است ‌معجلاً و خارج از نوبت و در جلسه اداري بشكايت رسيدگي كرده تصميم خود را اعلام دارد و در ساير موارد دادگاه در صورت موجه تشخيص دادن‌ شكايت دستور لازم باداره تصفيه ميدهد و باقتضاي مورد ممكن است عمل اداره تصفيه را باطل نمايد.

ماده ششم – استرداد وجوهيكه توسط اداره تصفيه به صندوق دادگستري محل يا صندوق اداره تصفيه تسليم ميشود بحواله دو نفر از كاركنان اداره ‌تصفيه كه مجاز از طرف وزارت دادگستري باشند خواهد بود.

ماده هفتم – كليه عمليات اداره تصفيه و تقاضاها و اعلاماتيكه بآن اداره ميشود بايد در صورت مجلس نوشته شود.

ماده هشتم – همينكه حكم ورشكستگي قابل اجرا شد رونوشت حكم باداره تصفيه و اداره ثبت محل فرستاده ميشود.

ماده نهم – در صورتيكه اموال تاجر ورشكسته واقع در حوزه دادگاه ديگري باشد اداره ميتواند اقداماتي را كه لازم است از اداره تصفيه محل چنانچه ‌در محل موجود باشد و گرنه از دادگاه آن محل يا مأمور ديگري كه تعيين ميكند بخواهد.

ماده دهم – اداره تصفيه ميتواند از اداره پست و تلگراف و گمرك بخواهد كه در مدت تصفيه كليه برگها و بسته‌ هائيكه بعنوان متوقف فرستاده‌ ميشود يا از طرف متوقف ارسال گرديده براي آن اداره بفرستد متوقف ميتواند در موقع باز كردن برگها و پاكتها و بسته‌ ها حضور داشته باشد.

ماده يازدهم – اداره تصفيه در صورت لزوم ميتواند براي اقدامات تأمينيه بدوي باعتبار دارائي موجود ورشكسته استقراض نمايد.

ماده دوازدهم – وظايف اداره تصفيه در اين قانون و آئين ‌نامه‌ هاي مربوطه بآن كه وزارت دادگستري تهيه ميكند تعيين ميشود و در موارد سكوت بر‌ طبق قانون تجارت اقدام خواهد شد.

مبحث دوم

اقدامات تأميني اداره تصفيه

ماده سيزدهم – همينكه حكم ورشكستگي قابل اجرا شد و رونوشت آن باداره تصفيه رسيد اداره صورتي از اموال ورشكسته برداشته اقدامات لازمه ‌را از قبيل مهر و موم براي حفظ آنها بعمل ميآورد.

ماده چهاردهم – ورشكسته مكلف است اموال و دفاتر خود را به اداره تصفيه معرفي نموده و در تحت اختيار آن بگذارد و گرنه به مجازات از سه ماه تا شش ‌ماه زندان تأديبي محكوم خواهد شد.

اگر ورشكسته فوت نموده يا فراري باشد ورثه و شركاء و خدمه و متصديان امور و كليه اشخاصي كه بنحوي از انحاء در اموال ورشكسته تصرف و‌ دخالت دارند اين تكليف را خواهند داشت و گرنه بهمين مجازات خواهند رسيد.

اداره اشخاص نامبرده را از اين تكليف آگاه كرده و مجازاتي را كه براي خودداري آنها معين شده تذكر مي ‌دهد.

ماده پانزدهم – اداره تصفيه اقدام به بستن و مهر و موم نمودن انبارها – مغازه‌ ها – كالا – كارخانجات مينمايد مگر اينكه بتواند تحت نظارت خود آنها اداره‌ نمايد.

اداره بوسائل مقتضي اقدام به حفاظت پول نقد – برگهاي بهادار – دفاتر تجارتي – دفاتر شخصي و هر چيز قيمتي ديگر مينمايد. و ساير اموال را تا وقتيكه صورت آنها برداشته نشده مهر و موم نموده و مهر و موم تا موقعي كه اداره آن را لازم بداند باقي خواهد ماند بعلاوه اقدام بحفظ اشيائي كه در خارج از محل اقامت ورشكسته است خواهد نمود.

ماده شانزدهم – مستثنيات دين تحت اختيار ورشكسته گذاشته شده ولي جزء صورت اموال قيد خواهد شد.

ماده هفدهم – اشيائي كه متعلق باشخاص ثالث بوده و يا اشخاص ثالث نسبت بآنها اظهار حقي مينمايند در صورت اموال قيد شده مراتب ضمن ‌صورت ذكر خواهد شد.

ماده هيجدهم – اداره تصفيه مكلف است حقوق اشخاص ثالث را نسبت باموال غيرمنقول ورشكسته كه مستند باسناد رسمي است معلوم كرده ضمن ‌صورت اموال قيد نمايد.

ماده نوزدهم – كليه اشيائي كه در صورت قيد شده بايد ارزيابي شود.

ماده بيستم – صورتيكه باين ترتيب تنظيم شده بورشكسته ارائه و از او سؤال ميشود كه آن را صحيح و كامل ميداند يا خير – پاسخ ورشكسته در ‌صورت قيد شده و بامضاي او ميرسد.

ماده بيست و يكم – متوقف مكلف است در مدت تصفيه خود را در اختيار اداره بگذارد مگر اينكه صريحاً از اين تكليف معاف شده باشد – در صورت اقتضاء‌ اداره تصفيه ميتواند اقدام بجلب او نمايد و چنانچه توقيف او لازم شود قرار توقيف را از دادگاه مي‌ خواهد.

‌رفع توقيف به دستور اداره تصفيه بعمل ميآيد – ورشكسته ميتواند از دوام توقيف خود در هر ماه يكبار بدادگاه صادركننده قرار توقيف شكايت‌ نموده رفع آن را بخواهد.

اداره تصفيه ميتواند نفقه عادلانه ورشكسته و واجب‌ النفقه او را مخصوصاً در مورديكه متوقف را تحت اختيار خود قرار ميدهد باو بدهند و نيز‌ تعيين خواهد نمود كه تا چه مدت متوقف و خانواده‌ اش ميتوانند در خانه كه بوده‌ اند سكني نمايند.

ماده بيست و دوم – هرگاه ورشكسته اموالي جزء مستثنيات دين نداشته باشد مراتب آگهي و قيد ميشود كه اگر بستانكاران بعضاً يا كلاً درخواست اجراء ‌اصول ورشكستگي را در ظرف مدت ده روز ننموده و هزينه آن را نپردازند جريان ورشكستگي خاتمه خواهد پذيرفت.

مبحث سوم – دعوت بستانكاران

ماده بيست و سوم – اگر به نظر اداره حاصل فروش اموالي كه صورت آنها برداشته شده كافي براي پرداخت هزينه ورشكستگي نباشد اداره اقدام بتصفيه ‌اختصاري مينمايد مگر اينكه يكي از بستانكاران درخواست كند كه كار بر طبق اصول تصفيه عادي جريان پيدا نموده و هزينه آن را قبلاً بدهند.

در مورد تصفيه اختصاري اداره آگهي ميكند كه در ظرف چهل روز هر كس هرگونه ادعائي دارد بنمايد و سپس بهر ترتيب كه منافع بستانكاران اقتضا ‌ميكند بدون رعايت تشريفاتي اقدام بفروش اموال نموده حاصل آنرا بين آنان تقسيم و ختم عمل تصفيه را اعلام ميدارند.

در ساير موارد بطريق عادي بر طبق مواد زير اقدام خواهد شد.

ماده بيست و چهارم – اداره تصفيه آگهي منتشر نموده و نكات زير را در آن قيد مينمايد:

1 – تعيين ورشكسته و محل اقامت او و تاريخ توقف (در صورتيكه در حكم دادگاه تعيين شده باشد).

2 – اخطار به بستانكاران و كسانيكه ادعائي دارند باينكه ادعاي خود را در ظرف دو ماه باداره اعلام نمايند و مدارك خود را (اصل يا‌ رونوشت گواهي شده) باداره تسليم دارند.

اداره ميتواند اين مدت را براي كسانيكه در خارجه اقامت دارند تمديد نمايد.

3 – اخطار به بدهكاران متوقف كه در ظرف مدت نامبرده خود را معرفي كنند متخلفين از اين اخطار به جريمه نقدي معادل صدي بيست و پنج دين بنفع صندوق (ب) مذكور در ماده 54 محكوم خواهند شد – دادگاه ميتواند علاوه بر جريمه نقدي به حبس تأديبي از سه تا شش ماه نيز محكوم‌ نمايد.

4 – اخطار  به كسانيكه به هر عنوان اموال ورشكسته در دست آنها است كه آن اموال را در ظرف مدت نامبرده در اختيار اداره بگذارند و گرنه هر ‌حقي كه نسبت به آن مال دارند از آنها سلب خواهد شد مگر اينكه عذر موجهي داشته باشند.

5 – دعوت اولين جلسه هيئت بستانكاران كه منتها در ظرف 20 روز از تاريخ آگهي تشكيل خواهد شد ضمناً قيد شود كسانيكه با متوقف ‌مسئوليت تضامني داشته و يا ضامن او هستند ميتوانند در جلسه حضور بهمرسانند.

ماده بيست و پنجم – آگهي در مجله رسمي وزارت دادگستري و يكي از روزنامه‌ هاي كثيرالانتشار دوبار بفاصله ده روز منتشر خواهد شد – نسخه از اين ‌آگهي براي هر يك از بستانكاراني كه شناخته شده است فرستاده ميشود.

مبحث چهارم – اداره اموال

ماده بيست و ششم – اولين جلسه بستانكاران تحت رياست يكنفر از كارمندان اداره تشكيل ميشود و اداره گزارشي راجع بصورت اموال و ساير امور ‌مربوطه بمتوقف را براي بستانكاران مي ‌خواند.

ماده بيست و هفتم – بستانكاران ميتوانند پيشنهاداتي راجع بادامه جريان كار بازرگاني يا حرفه مربوط بمتوقف بنمايند ولي تصميم با اداره تصفيه است و بطور كلي اداره تصفيه نماينده منافع هيئت بستانكاران ميباشد.

ماده بيست و هشتم – اداره تصفيه نسبت باشيائي كه مورد مطالبه اشخاص ثالث است تصميم مقتضي اتخاذ نموده و اگر آنها را محق بداند مبادرت بتسليم ‌آن مينمايد و گرنه ده روز بايشان مهلت ميدهد كه در دادگاه صلاحيت دار اقامه دعوي نمايند كسي كه در ظرف ده روز بدادگاه صلاحيت دار رجوع ننمايد‌ ديگر دعواي او مسموع نخواهد بود.

ماده بيست و نهم – اداره تصفيه اقدام بوصول مطالبات مينمايد و در صورت ضرورت براي وصول آن اقامه دعوي خواهد كرد.

اشيائيكه در معرض تنزل قيمت بوده و يا نگهداري آنها هزينه غيرمتناسبي را ايجاد مينمايد بدون تأخير فروخته خواهد شد.

همچنين اقدام بفروش برگهاي بهادار (بورسي) و يا اشيائي كه در بازار قيمت معيني دارند بعمل خواهد آورد ساير اموال بترتيبي كه بعداً ذكر خواهد ‌شد فروخته ميشود.

مبحث پنجم

رسيدگي بمطالبات

ماده سي ام – پس از انقضاي موعد مقرر براي ارائه اسناد اداره بمطالبات رسيدگي نموده تصديق يا رد مينمايد و جلب نظر متوقف را در صورتيكه در ‌دسترس او باشد خواهد كرد و اداره مكلف نيست به اظهارات او ترتيب اثر دهد.

ماده سي و يكم – اداره براي رسيدگي و در صورت لزوم ميتواند ابراز دفاتر بستانكار را بخواهد.

ماده سي و دوم – مطالباتيكه بموجب سند رسمي وثيقه ملكي دارند بايد منظور شود هر چند از طرف بستانكار اظهار نشده باشد.

ماده سي و سوم – پس از انقضاي موعد ابراز اسناد منتهي در ظرف بيست روز اداره صورتي با در نظر گرفتن طلبهائي كه حق رهن و يا رجحان دارند تهيه‌ خواهند نمود.

ماده سي و چهارم – بستانكاراني كه مردود شده ‌اند با ذكر دليل در ضمن اين صورت قيد ميشوند.

ماده سي و پنجم – اينصورت از طريق آگهي باطلاع بستانكاران خواهد رسيد.

و در اختيار كسانيكه ادعاي حقي نسبت بمتوقف مينمايند گذاشته ميشود.

به بستانكاران مردود و همچنين به بستانكاراني كه حق رجحان براي خود قائل بوده و اداره بادعاي آنها ترتيب اثر نداده است مستقيماً مراتب اعلام ‌خواهد شد.

ماده سي و ششم – هر كس نسبت باين صورت اعتراض داشته باشد در ظرف 20 روز از انتشار آگهي حق دارد در دادگاه صادركننده حكم توقف اقامه ‌دعوي كند.

اگر معترض ادعا كند كه طلب او بي مورد رد شده يا كسر گرديده و يا حق رهن و يا رجحان او منظور نشده دعوي بر عليه اداره اقامه ميشود و اگر طلب يا‌ حق رجحان كسي كه قبول شده مورد اعتراض باشد دعوي بر عليه بستانكار اقامه خواهد شد.

در صورتيكه دعواي اخير به نتيجه رسيده و حكم برد طلبي صادر شود سهمي كه تخصيص به آن داده شده در حدود طلب مدعي و هزينه دادرسي باو اختصاص پيدا خواهد كرد و مازاد بين ساير بستانكاران تقسيم خواهد شد.

در مورد اين ماده دادرسي به طريق اختصاري و فوري بعمل خواهد آمد.

ماده سي و هفتم – اسناديكه در ارائه آنها تأخير شده در صورتيكه عذر موجهي در بين باشد در مورد اين ماده تا ختم ورشكستگي قبول ميشود ولي هزينه ‌كه در اثر اين تأخير پيش آمده بر عهده مدعي طلب است.

اگر اداره سندي را كه ابراز شده قبول كرد اقدام بتصحيح صورت بستانكاران مينمايد و ساير بستانكاران را نيز بوسيله آگهي مطلع ميسازد.

مبحث ششم

تصفيه

ماده سي و هشتم – پس از رسيدگي به مطالبات بستانكارانيكه يك قسمت يا تمام طلب آنها مورد قبول واقع شده به وسيله اخطاريه در جلسه دعوت ميشوند ‌و اگر درخواست قرارداد ارفاقي هم شده باشد مراتب ضمن دعوتنامه قيد مي ‌شود.

ماده سي و نهم – اداره گزارش كاملي نسبت بوضعيت دارائي و مطالبات متوقف داده نظريات متوقف و بستانكاران را استماع نموده در صورت ‌مجلس ‌ذكر ميكند ولي تصميم با خود اداره است مگر در مورد قرارداد ارفاقي و صرفنظر كردن از دعاوي مشكوك.

ماده چهلم – اموال متوقف بترتيب مزايده فروخته مي ‌شود.

در موارد زير ممكن است بطريق غيرمزايده اقدام بفروش اموال كرد.

1- اگر هيئتي از بستان كاران كه داراي شرايط مذكور در ماده «480 » قانون تجارت باشند باين ترتيب رضايت بدهند.

2- وقتيكه مال در (بورس) و يا در بازار قيمت معيني دارد.

اشياء مورد وثيقه را نميتوان به طريق غيرمزايده فروخت مگر اينكه رضايت بستان كاراني كه نسبت بآنها حق وثيقه دارند جلب شود.

ماده چهل و يكم – شرايط فروش لااقل ده روز قبل از مزايده در دفتر اداره در دسترس عموم گذارده خواهد شد و هر كس ميتواند اطلاعات لازمه را كسب ‌نمايد.

آگهي فروش شامل مكان – روز – ساعت مزايده خواهد بود و در مورد اموال غيرمنقوله اين آگهي يكماه قبل از اقدام بفروش بعمل ميآيد.

براي بستانكارانيكه حق وثيقه غيرمنقول دارند نسخه از آگهي فرستاده شده و ارزيابي كه بعمل آمده بآنها اعلام خواهد گرديد.

ماده چهل و دوم – اموال منقول پس از سه مرتبه بصداي بلند حراجچي بكسيكه حداكثر را پيشنهاد كرده است واگذار مي‌ شود. همين ترتيب نسبت باموال غيرمنقول رعايت ميگردد مشروط بر اينكه پيشنهاد به بهاي ارزيابي شده برسد و در صورت نبودن پيشنهاد مكفي فروش متوقف ميماند و وقت ‌ديگري براي مزايده معين ميشود. در مرتبه دوم كه بايد لااقل دو ماه پس از مزايده اول بعمل آيد اموال غيرمنقول بكسي كه بالاترين قيمت را‌ پيشنهاد مينمايد واگذار خواهد شد.

ماده چهل و سوم – اشياء سيم و زر نبايد ببهاي كمتر از بهاي فلزي آنها بفروش برسد.

ماده چهل و چهارم – اداره تصفيه مكلف است شرايط فروشي را با رعايت عرف و عادت و غبطه بستانكاران و ورشكسته تعيين نمايد.

اداره ميتواند پرداخت بها را نقد يا بموعد قرار بدهد – موعد هيچگاه از سه ماه نبايد تجاوز كند.

تسليم در مورد مال منقول و انتقال قطعي در مورد مال غيرمنقول نبايد قبل از پرداخت بها صورت بگيرد.

در مورد پرداخت نقدي يك روز مهلت جايز است.

اگر پرداخت در موعد مقرر انجام نگيرد مزايده جديد بعمل آمده در هر حال پيشنهاد دهنده سابق مسئول كسر قيمت و ساير خسارات وارده خواهد ‌بود.

ماده چهل و پنجم – اگر در هيئت بستانكاران شرايط مذكور در ماده 480 قانون تجارت جمع باشد ميتوانند از دعوائي كه نتيجه آن مشكوك است صرف نظر ‌نمايند.

هر بستانكاري ميتواند درخواست كند كه آن دعوي باو واگذار شود – در اينمورد حاصل فروش ماليكه از اين راه بدست ميآيد در حدود طلبيكه ‌دارد بدرخواست ‌كننده تعلق گرفته و مازاد آن متعلق بساير بستانكاران خواهد بود.

مبحث هفتم

(تقسيم وجوه حاصله از فروش)

ماده چهل و ششم – وقتيكه پول حاصله از فروش در دسترس اداره قرار گرفت و صورت بستانكاران قطعي گرديد اداره صورتي از حاصل دارائي و حساب‌ نهائي آن تنظيم خواهد نمود.

هزينه توقف كه بموجب آئين‌ نامه تعيين ميشود و هزينه تصفيه قبلاً موضوع ميشود صورت تقسيم و حساب نهائي در مدت ده روز در دسترس ‌بستانكاران قرار گرفته و مراتب به اطلاع آنها خواهد رسيد بعلاوه خلاصه از صورت مربوط بسهم هر يك براي آنها فرستاده خواهد شد.

ماده چهل و هفتم – پس از انقضاي مدت نام برده اداره مبادرت به پرداخت سهام هر يك مي ‌نمايد – بستان كاري كه كاملاً به حق خود مي‌ رسد بايد سند مربوطه ‌را به اداره تسليم كند

در موردي كه قسمتي از طلب پرداخته ميشود مراتب در سند قيد ميگردد.

در مورد فروش غيرمنقول اقداماتيكه در دفتر املاك لازم است از طرف اداره بعمل ميآيد.

اگر طلبي معلق باشد و يا باقساط ميبايست تأديه گردد سهميه مربوط بآن در صندوق دادگستري گذاشته خواهد شد پس از پرداخت سهميه اداره بهر يك از بستانكارانيكه حقوق آنها كاملاً تأديه نشده است سند عدم كفايت دارائي ميدهد بستانكار فقط در مورد ملائت ورشكسته ميتواند به موجب ‌سند بقيه طلب خود را ادعا نمايد.

ماده چهل و هشتم – تقسيم موقت سهام فقط پس از انقضاء مدت مذكور در ماده 36 ممكن است بعمل آيد.

ببستانكارانيكه جزو صورت نيامده‌ اند سند عدم كفايت دارائي داده خواهد شد.

مبحث هشتم

خاتمه ورشكستگي

ماده چهل و نهم – پس از تقسيم اموال خاتمه ورشكستگي اعلام خواهد شد – هرگاه پس از خاتمه ورشكستگي اموالي متعلق بمتوقف كشف شود اداره‌ آنها را بتصرف خود درآورده و حاصل فروش آن را بدون هيچ گونه تشريفاتي بين بستان كاران تقسيم ميكند.

نسبت بسهميه‌ هائيكه بمناسبت مشكوك بودن طلب بوديعه گذاشته شده و بعداً تصرف در آنها مجاز خواهد شد بهمين ترتيب اقدام ميگردد.

ماده پنجاهم – ورشكستگي بايد از تاريخ وصول حكم آن باداره تصفيه در ظرف هشت ماه تصفيه گردد.

هنگام ضرورت رئيس دادگاه استان مي ‌تواند اين مدترا تمديد نمايد.

مبحث نهم

(مقررات مالي)

ماده پنجاه و يكم – اداره تصفيه داراي دو صندوق است – صندوق (الف) و صندوق (ب)

ماده پنجاه و دوم – درآمد صندوق (الف) عبارت از وجوهي است كه به عنوان هزينه امور ورشكستگي دريافت ميشود اين درآمد به موجب آئين ‌نامه هيئت‌ وزيران تعيين خواهد شد.

ماده پنجاه و سوم – درآمد صندوق (الف) بمصرف سازمان و برداشت هرگونه هزينه كه اداره تصفيه براي تصفيه امور ورشكستگي لازم داشته باشد خواهد ‌رسيد.

ماده پنجاه و چهارم (اصلاحي 03ˏ11ˏ1334)- درآمد صندوق (ب):

1 – 50% بحقوقيكه بموجب قانون ثبت شركتها مصوب 2 خرداد ماه 310 و ماده 11 قانون تجارت براي امضاء دفاتر تجاري تعلق ميگيرد اضافه‌شده و فقط نصف از كل وجوه دريافتي جزو درآمد صندوق (ب) اداره تصفيه امور ورشكستگي مي‌باشد.

2 – از مبلغ موضوع اعتراض‌نامه كه بموجب ماده 293 قانون تجارت تنظيم ميشود از قرار هر 10 ريالي ده دينار گرفته شده كه نصف آن جزو‌درآمد عمومي كشور منظور و نصف ديگر آن متعلق بصندوق (ب) خواهد بود.

ماده پنجاه و پنجم – هر يك از دو صندوق نامبرده داراي شخصيت حقوقي بوده و صندوق (الف) ميتواند از صندوق (ب) در صورت اقتضا وام بگيرد – وزارت دادگستري نسبت به آن دو نظارت تام خواهد داشت.

ماده پنجاه و ششم – درآمدهاي دو صندوق جزء درآمد بودجه عمومي كشور منظور نخواهد شد.

وصول و مصرف آن مشمول هيچ يك از مقررات مالي اعم از قوانين و غير آن نخواهد بود.

ماده پنجاه و هفتم – ترتيب وصول درآمد و نظارت هزينه اين دو صندوق بموجب آئين ‌نامه كه وزارت دادگستري تعيين ميكند معين خواهد شد.

مبحث دهم

مقررات مخصوص

ماده پنجاه و هشتم – بستانكاراني كه داراي وثيقه ‌اند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثيقه در برگ تقسيم حاصل فروش مقدم بر ساير بستانكاران قرار داده‌ ميشود.

طلب‌ هائيكه داراي وثيقه نيست و همچنين باقيمانده طلب هائيكه داراي وثيقه بوده و تمام آن از فروش وثيقه پرداخت نشده بترتيب طبقات زير بر ‌يكديگر مقدمند و در تقسيم‌ نامه حاصل فروش اموال متوقف اين تقدم رعايت و قيد ميشود.

طبقه اول

الف – حقوق خدمه خانه براي مدت سال آخر قبل از توقف.

ب – حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشكسته براي مدت شش ماه قبل از توقف.

ج – دستمزد كارگرانيكه روزانه يا هفتگي مزد مي گيرند براي مدت سه ماه قبل از توقف.

طبقه دوم

طلب اشخاصيكه مال آنها بعنوان ولايت يا قيمومت تحت اداره ورشكسته بوده نسبت بميزاني كه ورشكسته از جهت ولايت و يا قيمومت مديون شده است. اين نوع طلب در صورتي داراي حق تقدم خواهد بود كه توقف در دوره قيمومت يا ولايت و يا در ظرف يكسال از انقضاي آن اعلام شده‌ باشد.

طبقه سوم

طلب پزشك و داروفروش و مطالباتي كه به مصرف مداواي مديون و خانواده ‌اش در ظرف سال قبل از توقف رسيده است.

طبقه چهارم

الف – نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدني.

ب – مهريه زن تا ميزان ده هزار ريال بشرط آنكه ازدواج اقلاً پنجسال قبل از توقف واقعشده باشد و نسبت بمازاد جزء ساير ديون محسوب ‌ميشود.

طبقه پنجم

‌ساير بستانكاران.

ماده پنجاه و نهم – رئيس و كارمندان اداره تصفيه (اعم از مأمورين زيرپايه يا قراردادي يا داراي پايه) در صورتيكه از مقررات اين قانون تخلف كنند مطابق ‌آئين ‌نامه‌ هاي وزارت دادگستري مورد تعقيب و مجازات انتظامي واقع خواهند شد.

ماده شصتم – وزارت دادگستري آئين‌ نامه مربوط باين قانون را تهيه مينمايد.

اين قانون كه مشتمل بر شصت ماده است در جلسه بيست و چهارم تيرماه يك هزار و سيصد و هيجده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي – حسن اسفندياری

آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی
مصوب ۱۳۱۸,۰۰,۰۰

نظر بماده۶۰ قانون اداره تصفیه مواد زیر را مقرر میدارد:

فصل اول ـ صورت مجلس ها و حسابداری
مبحث اول ـ مقررات عمومی

ماده ۱ـ اداره تصفیه باید دارای دفاتر زیر باشد:

۱ـ دفتر فهرست ورشکستگان.
۲ـ دفتر فهرست مأموریت های اداره تصفیه.
۳ـ دفتر روزنامه.
۴ـ دفتر صندوق.
۵ ـ دفتر کل.
۶ ـ دفتر ترازنامه آزمایش.
۷ـ دفتر نماینده که خلاصه کلیه نامه‌های وارده و فرستاده در آن ثبت میگردد.
ماده ۲ـ اداره تصفیه باید دارای برگهای نمونه برای امور زیر باشد:

۱ـ برک [برگ] صورت مجلس.
۲ـ برک [برگ] صورت دارائی.
۳ـ برک [برگ] صورت ادعای بستانکاری.
۴ـ برک [برگ] دعوت بستانکاران.
۵ ـ برک [برگ] طبقه‌ بندی بستانکاران.
۶ ـ برک [برگ] انتقال دعاوی مشکوک.
۷ـ برک [برگ] مزایده.
۸ ـ برک [برگ] هزینه‌ها و تقسیم وجوه حاصله.
۹ـ برک [برگ] اعلام صورت تقسیم وجوه حاصله.
۱۰ـ سند عدم کفایت دارائی.
۱۱ـ آگهی های مربوط بشروع بعمل ورشکستگی و طبقه‌ بندی بستانکاران و خاتمه ورشکستگی.
ماده ۳ـ اداره تصفیه باید کلیه احکام ورشکستگی را برحسب تاریخ در دفتر فهرست ورشکستگان ثبت نماید. در اول هر سال شماره ‌گذاری تجدید خواهد شد. ورشکستگی‌هائیکه تا آخر هر سال خاتمه نیافته باید بطوراختصار در اول دفتر سال بعد نوشته شود. در مقدمه این دفتر باید فهرست ورشکستگان بطور الفباء قید گردد.

ماده ۴ـ مأموریت هائی که از سایر ادارات تصفیه برای انجام امور ورشکستگی میرسد باید در دفتر فهرست مأموریتهای اداره تصفیه ثبت گردد.

ماده ۵ ـ اداره تصفیه باید پیش‌نویس نامه‌های فرستاده را که نامه روی برگهای نمونه نوشته نمیشود نگاهداری نماید. پول و برگهای بهادار و نامه‌های سفارشی باید در قبال قبض رسید اداره پست فرستاده شود.
هرگاه اقدام اداره تصفیه بوسیله آگهی رسمی بعمل آید باید یک نسخه از آگهی یا قسمتی از روزنامه‌ که شامل آگهی با قید تاریخ انتشار باشد در پرونده مربوط بایگانی شود.

ماده ۶ ـ در موقع تغییر رئیس تحویل اداره باید با حضور نماینده وزارت دادگستری بعمل آید.
در اینصورت تمام دفاتر تا آن تاریخ بسته شده و رئیس سابق زیر آنرا امضاء مینماید. سپس بحساب های اداره رسیدگی بعمل آمده و موجودی صندوق باید با مندرجات دفاتر مربوطه وفق دهد. تاریخ شروع و خاتمه بکار رئیس سابق و همچنین تاریخ شروع بکار رئیس لاحق باید زیر کلیه دفاتر نوشته شود و این تحویل باید در صورت مجلس اداری نوشته شده و کلیه حاضرین آنرا امضاء نمایند.

مبحث دوم ـ صورت مجلس ها

ماده ۷ـ اداره تصفیه باید برای هر ورشکستگی و یا مأموریتهائیکه باداره تصفیه مراجعه شود صورت ‌مجلس تنظیم نماید. برگ صورت مجلس بمحض اعلام ورشکستگی یا وصول مأموریت های مرجوعه باداره شروع شده و بترتیب تاریخ خلاصه عملیات ورشکستگی و اموریکه مؤثر در تصفیه بوده و دارای آثار حقوقی است در آن درج شده و هرگاه حکم یا قراری صادر شده باشد فقط قسمت مربوط به ‏تصمیم دادگاه بطور خلاصه در آنجا نقل میشود شماره برگها و احکام و قرارهای مورد اقدام در ستون مربوطه بطور ترتیب قید میگردد.

ماده ۸ ـ صورت مجلس‌ها باید روی برگهای جداگانه که در شماره ‌گذاری شده به ترتیب تنظیم و در پوشه مخصوصی که بنام ورشکسته است مجلد شود. در موقع خاتمه عمل ورشکستگی زیر آخرین اقدامی که در صورت مجلس ثبت گردیده باید با قید تاریخ به امضاء رئیس و مهر اداره تصفیه برسد. پس از خاتمه عمل ورشکستگی برک [برگ] های صورت دارائی ـ صورت ادعای بستانکاری ـ طبقه‌ بندی بستانکاران ـ هزینه‌ها و تقسیم وجوه حاصله و گزارشی که کارمند مربوطه به رئیس اداره تصفیه میدهد باید بان پیوست شده و بطور مجلد نگاهداری شود.

ماده ۹ـ برکهای [برگهای] اساسی را که بترتیب بالا تنظیم گردیده فقط در صورتی میتوان بدادکاههای [بدادگاههای] مربوطه تسلیم نمود که بجهاتی نتوان برونوشت گواهی شده آنها قناعت کرد.

مبحث سوم ـ نگاهداری اسناد ورشکستگی

ماده ۱۰ـ هر برگی که باداره تصفیه واصل شود باید تاریخ ورود روی آن قید کردد [گردد]. کلیه برکهای [برگهای] مربوط به امور تصفیه باید برحسب موضوع در پوشه‌های مخصوصی گذارده شده و در پرونده‌ که بنام ورشکسته تهیه میشود بایگانی گردد اسنادیگه [اسنادیکه] از طرف بستانکاران ارائه میشود باید با قید شماره مندرجه در برک [برگ] صورت ادعای بستانکاری بترتیب حروف الفباء در پوشه مخصوصی بایگانی شود.

ماده ۱۱ـ پرونده غیرمجلدیکه بدستور ماده بالا تنظیم گردید ممکن است ده سال پس از اعلام خاتمه ورشکستگی نابود شده و این نکته در ملاحظات دفتر فهرست ورشکستگان قید خواهد شد. پرونده که به دستور ماده هشت تشکیل شده باید همیشه نگاهداری شود.

ماده ۱۲ـ اداره تصفیه باید مقررات زیر را نسبت بحفظ دفاتر حسابداری و اسناد ورشکسته رعایت نماید:

۱ـ هرگاه امور بازرگانی ورشکسته بشخص ثالثی واگذار شده باشد این شخص حق خواهد داشت دفاتر و اسناد مربوط را تحویل بگیرد.

۲ـ هرگاه امور بازرگانی ورشکسته بشخص ثالثی واگذار نشده باشد نکات زیر باید رعایت گردد.

الف ـ هرگاه ورشکسـته فرد تاجر باشـد دفاتر حسابداری و اسناد ورشکسته پس از خاتمه ورشکستگی در مقابل رسید باو رد گردیده و این نکته در صورت مجلس ورشکستکی [ورشکستگی] قید خواهد شد. هرگاه ورشکسته شرکت تضامنی یا مختلط باشد دفاتر و اسناد نامبرده بشریکی که از طرف سایر شرکاء معرفی گردیده تحویل داده میشود.
در صورتیکه شرکاء نسبت بشخص معینی در این باب موافقت ننمایند دفاتر و اسناد نامبرده بشخصی که از طرف رئیس اداره تصفیه معیین[معین] میشود سپرده خواهد شد.

ج ـ هرگاه ورشکسته شرکت سهامی یا تعاونی باشد دفاتر و اسناد باید در اداره تصفیه نگاهداری شود.

۳ـ در صورتیکه اداره تصفیه محل مناسبی برای حفظ این قبیل دفاتر و اسناد نداشته باشند انها را به دفتر راکد ارسال خواهند داشت.

مبحث چهارم – نگاهداری دفاتر حسابداری

ماده ۱۳ـ اداره تصفیه باید بلافاصله با رعایت تاریخ کلیه وجوه دریافتی و پرداختی بحساب ورشکسته را در دفتر صندوق در مقابل قبض رسید ثبت نماید. در هر مورد باید تاریخ پرداخت و مشخصات ورشکسته و نام و محل اقامت ‌دهنده و گیرنده وجه با قید مبلغ و شماره دفتر روزنامه در آن نوشته شود.

ماده ۱۴ـ در دفتر کل باید بنام هر ورشکسته حساب جداگانه‌ باز شده و تمام عملیاتی که در دفتر صندوق انجام میگیرد پس از ثبت در دفتر روزنامه بدفتر کل نقل گردد.

ماده ۱۵ـ اداره تصفیه باید حساب مخصوصی در دفتر کل برای داد و ستدهای بانکی خود بازنماید. دریافت وجه باید بامضاء رئیس اداره تصفیه و کارمندی که امضاء او مجاز شناخته شده بعمل آید.

ماده ۱۶ـ در آخر هر ماه باید خلاصه حسابهای دفترکل با قید شماره حساب مربوطه بدفتر آزمایش ماهیانه نقل گردیده و رئیس اداره و حسابدار وقت زیر آنرا امضاء نمایند. دفتر آزمایش باید موافقت بین مندرجات دفتر صندوق و دفتر کل و موافقت بین موجودی نقدی دفتر صندوق و دفتر کل را نشان دهد.

ماده ۱۷ـ کلیه دفاتر باید با کمال دقت تنظیم گردیده و هیچگونه قلم‌زدگی یا الحاق نداشته و بین‌السطورین نیز نباید چیزی نوشته شود.
گذاردن جای خالی در قسمت مندرجات ممنوع بوده و تصحیح هر قلمی باید در ذیل همان موضوع قید گردد.

ماده ۱۸ـ قبض رسیدهای مذکور در ماده۱۳ باید در دو نسخه صادر و نسخه دوم بترتیب تاریخ در پرونده جداکانه [جداگانه] که بنام ورشکسته تنظیم میشود بایگانی گردد. شماره‏ گذاری قبوض همه ساله تجدید گردیده و ته چکهای قبوض هر سال بطور مجلد نگاهداری میشود.
هرکاه [هرگاه] قسمتی از قبوض هر دسته قبض بمصرف رسیده باشد در آخر هرسال در مرکز با حضور نماینده حسابداری وزارت دادگستری و در شهرستانها با حضور نماینده که از طرف وزارت دادگستری تعیین میشود بقیه قبوض هر دسته چک را باطل نموده و این نکته را با قید شماره‌های هر دسته چک در صورت مجلس اداری ذکر مینمایند.

ماده ۱۹ـ اداره تصفیه مکلف است بلافاصله بعد از وصول پول آنرا بحساب جاری بانک بگذارد. فقط ممکن است مبلغی را که برای هزینه‌های جزئی لازم بوده و بیش از سه هزار ریال نباشد در اداره نکاهداری [نگاهداری] نماید.

ماده ۲۰ـ برگهای بهاءدار و اشیاء قیمتی باید در محلی که برای این کار اختصاص داده میشود نگاهداری گردد.

ماده ۲۱ـ هرکاه [هرگاه] وجه نقد یا برک [برگ] بهاءدار و اشیاء قیمتی بنابر درخواست اداره تصفیه حوزه دیگری وصول یا تحصیل شده باشد باید بوسیله بانک یا نامه سفارشی باداره تصفیه مربوطه فرستاده شود.

ماده ۲۲ـ رئیس و کارمندان اداره تصفیه نمیتوانند:
۱ـ دارائی خود را با دارائی اداره مخلوط نمایند.
۲ـ در دفاتر مخصوص ورشکستگی امور دیکری [دیگری] را درج کنند.
۳ـ وجوهیکه مخصوص بیک ورشکسته است صرف امور ورشکسته دیکری [دیگری] ولو بطور موقت هم باشد بنمایند.

ماده ۲۳ـ اداره تصفیه باید از بدو شروع بعملیات حساب تفصیلی برای هزینه‌های هر ورشکسته باز نماید. اسناد مربوط بهزینه باید بترتیب تاریخ تنظیم گردیده و بعد از خاتمه ورشکستکی [ورشکستگی] مجلد شده با سایر اسناد مربوط بورشکسته نکاهداری [نگاهداری] شود.

فصل دوم – اجرای مقررات مربوط به مراحل مختلفه ورشکستگی

مبحث اول – تهیه صورت دارائی

ماده ۲۴ـ در فصول جداگانه برک [برگ] صورت دارائی باید هر یک از اموال منقول و غیرمنقول و برگهای بهادار و بستانکاری و وجه نقد بترتیب ذکر شود. جمع ارزیابی که بعمل آمده در آخر برک [برگ] نوشته میشود. هرگاه در فصل بخصوصی مالی موجود نباشد این نکته در خلاصه ذکر خواهد شد. هرگاه در فصل بخصوصی مالی موجود نباشد این نکته در خلاصه ذکر خواهد شد. در برک [برگ] صورت دارائی باید محل وقوع هر مال بخصوص نوشته شود.

ماده ۲۵ـ صورت دارائی غیرمنقول باید با ذکر حقوق اشخاص ثالث و برطبق نمونه تهیه شود. در صورتیکه مال غیرمنقول در اجاره باشد باید نام و مشخصات مستأجر و مدت اجاره و مال‌ الاجاره با حق فسخ اجاره در برک [برگ] صورت دارائی قید گردد. منافع غیرمنقولی که در جریان ورشکستگی حاصل میشود بترتیب باید در فصل جداکانه [جداگانه] صورت دارائی نوشته شود.

ماده ۲۶ـ اموال ورشکسته که در خارجه واقع است در فهرست ذکر خواهد شد. در مواردیکه اشخاص ثالث نسبت به اموال نامبرده حقی دارند

نوع حق باید در برک [برگ] صورت دارائی نوشته شود. در برک [برگ] صورت دارائی باید تاریخ شروع به تصفیه و مدتیکه برای تشخیص دارائی طول کشیده

و نام کلیه اشخاصی که در تنظیم برک [برگ] نامبرده شرکت داشته‌‌اند ذکر شود. رئیس اداره یا کارمند مربوطه

و کارشناسان باید قسمت های مختلفه برک [برگ] صورت دارائی را امضاء نمایند. پس از تهیه برک [برگ] صورت دارائی متصدی تنظیم باید ورشکسته را

از کیفریکه در ماده ۱۴ قانون تصفیه پیش ‌بینی شده متذکر ساخته و به او اخطار نماید تا چنانچه نکات مذکور در برک [برگ] صورت دارائی مورد قبول او است مطابق دستور ماده۲۰ قانون تصفیه عمل نماید.

ماده ۲۷ـ در صورتیکه ورشکسته فوت شده یا فراری باشد ورثه و شرکاء و خدمه و متصدیان امور و کلیه اشخاصی که بنحوی از انحاء در اموال ورشکسته تصرف و دخالت دارند مکلفند بجای او امضاء نموده و گواهی دهند.
در مورد شرکتهای تضامنی یا مختلط تکلیف مذکور در بالا بعهده هر یک از شرکاء مسئول حاضر که اختیار اداره کردن امور شرکت را داشته‌اند محول خواهد بود.
هرکاه [هرگاه] ورشکسته شرکت سهامی یا شرکت تعاونی باشد مدیرانیکه در حین اعلام ورشکستگی عهده‌دار امور شرکت بوده‌اند مسئول انجام تکلیف نامبرده شناخته خواهند شد. هرکاه [هرگاه] تکلیف بالا انجام نگیرد علت آن باید در برک [برگ] صورت دارائی قید شود.

ماده ۲۸ـ اشیائی را که اداره تصفیه بعنوان مستثنیات دین برای ورشکسته باقی میگذارد باید با ذکر شماره‌های مندرجه در برک [برگ] صورت دارائی در آخر صورت نوشته شده و موضوع نیز باو اعلام گردد.
هرکاه [هرگاه] ورشکسته از حق خود صرف نظر کند این نکته در برک [برگ] صورت دارائی قید شده و بامضاء او میرسد.

ماده ۲۹ـ تصمیم راجع به مستثنیات دین در اولین جلسه به بستانکاران اعلام گردیده و آنها حق دارند از تاریخ اعلام بمرجع صلاحیت دار شکایت نمایند.
هرگاه شخص ثالثی نسبت بمالی ادعائی داشته باشد نوع ادعاء در برک [برگ] مخصوص بان نوشته شده و در آنجا نام کسی که ادعا دارد و شماره ترتیب مال و اسنادی که ارائه شده ذکر میشود. بعلاوه در ستون ملاحظات برک [برگ] صورت دارائی این نکته نیز در مقابل شیئی مورد ادعا قید میشود. اظهارات ورشکسته و تصمیمات اداره و دادکاه [دادگاه] نیز بطور خلاصه و بترتیب تاریخ در ستون ملاحظات این برک [برگ] نوشته خواهد شد.

ماده ۳۰ـ هرگاه اداره تصفیه ادامه دادن بتجارت یا صنعت ورشکسته را مقتضی بداند دفاتر ورشکسته را از روز اعلام ورشکستگی بسته و مجدداً حسابهای جدیدی از آن تاریخ به بعد باز نموده و یا آنکه دفاتر مخصوصی برای این امر در نظر خواهد گرفت.

ماده ۳۱ـ در موقع تهیه برک [برگ] صورت دارائی اداره تصفیه پرسش های زیرین را از ورشگسته [ورشکسته] مینماید:
۱ـ نام و محل اقامت بستانکارانی ‌که دفاتر ورشکستـه حکایت از مشخصات آنها نمی‌نماید.
۲ـ دعاوی که نسبت بدارائی ورشکسته در جریان است.
۳ـ بیمه نامه هائیکه ورشکسته بابت بیمه اشخاص یا خسارت و حوادث غیرمترقبه نسبت باموال دارد.
۴ـ حق ولایت یا قیمومتی که ورشکسته داشته و همچنین حقوق و دعاوی مربوطه بان.

مبحث دوم – دعوت بستانکاران

ماده ۳۲ـ آگهی مذکور در ماده ۲۴ قانون اداره تصفیه علاوه براینکه برای بستانکاران فرستاده میشود برای اشخاص زیر نیز فرستاده خواهد شد:

۱ـ قسمت های اجراء حوزه ورشکسته.
۲ـ دادکاههائی [دادگاههائی] که دعاوی مربوط بورشکسته نزد آنها مطرح است.
۳ـ بنکاههای [بنگاههای] بیمه که ورشکسته قرارداد بیمه شخصی یا هر نوع بیمه دیگری که مؤثر در امر تجارتی ورشکسته باشد با آنها منعقد نموده است.
۴ـ دادسرای مربوطه اگر اعمال ولایت یا قیمومیت می‏نماید.
۵ ـ دفتر املاکیکه ورشکسته در حوزه آن دارای اموال غیرمنقول میباشد.
صورت بستانکارانیکه برای آنها یک نسخه آگهی بالا فرستاده شده باید در صورت مجلس ورشکستگی یا برک [برگ] جداگانه که بامضاء رئیس اداره تصفیه یا کارمند مربوطه رسیده و پیوست صورت مجلس میشود قید گردد.
ماده ۳۳ـ اصول اسنادیگه [اسنادیکه] از طرف بستانکاران ارائه گردیده در صورتی بانها رد خواهد شد که رونوشت گواهی شده آن اسناد را باداره تسلیم نمایند.

مبحث سوم – اداره اموال

ماده ۳۴ـ برای هر جلسه بستانکاران باید صورت مجلس تنظیم شود.در اینصورت مجلس نام تمام بستانکارانی که شخصاً حاضر شده یا نماینده فرستاده‌اند قید خواهد شد. سپس گزارش مذکور در ماده ۲۶ قانون اداره تصفیه قرائت شده و در صورت مجلس ذکر میشود. کلیه پیشنهادات در صورت‌ مجلس نوشته شده و تصمیم اداره نیز در آخر آن ذکر خواهد شد.

ماده ۳۵ـ هرکاه [هرگاه] اموال ورشکسته مورد مطالبه اشخاص ثالثی باشد اداره تصفیه تصمیم مقتضی خواهد گرفت. فروش مال مورد ادعاء مانع تصمیم اداره نخواهد بود مگر آنکه حاصل فروش بین بستانکاران تقسیم شده باشد.

ماده ۳۶ـ همینکه اداره تصفیه تصمیم مقتضی راجع بادعای شخص ثالثی گرفت مدلول آنرا باشخاص ذی نفع اعلام کرده و مخصوصاً به کسانیکه ادعاء دارند باید تذکر داده شود که در صورت عدم مراجعه بدادکاه [بدادگاه] صلاحیت دار در موعد مقرر ادعای آنها مسموع نخواهد بود.

ماده ۳۷ـ هرکاه [هرگاه] شخصی نسبت به‏ شیئی که داخل در مستثنیات دین است حق رهن یا رجحان داشته و حق او را نیز اداره تصفیه شناخته باشد قبلاً طلب صاحب حق رهن یا رجحان پرداخته شده و مازاد آن بورشکسته تسلیم خواهد شد.
هرگاه شیئی که داخل در مستثنیات دین است مورد ادعای دیگری قرار گیرد در این صورت مقررات بالا رعایت نشده و شخص ثالث میتواند برعلیه شخص ورشکسته اقامه دعوی نماید.

مبحث چهارم – رسیدگی بمطالبات

ماده ۳۸ـ اطلاعاتی را که ورشکسته طبق ماده ۳۰ قانون اداره تصفیه راجع بمطالبات میدهد در برک [برگ] صورت ادعای طلب یا برک [برگ] جداگانه وارد شده و بامضاء او میرسد.
مقررات مذکور در ماده ۲۷ آئین نامه راجع بشرکتهای تضامنی و سهامی و تعاونی در اینجا نیز مراعات میشود.

ماده ۳۹ـ برک [برگ] طبقه بندی بستانکاران به ترتیب زیر تنظیم میگردد:
۱ـ ذکر بستانکارانیکه دارای حق رهن هستند.
۲ـ ذکر بستانکاران مذکور در ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه.
هرگاه در بند۱ یا یکی از طبقات بند۲ بستانکاری موجود نباشد باید در صورت طبقه‌ بندی بستانکاران تذکر داده شود.

ماده ۴۰ـ هرگونه ادعای بستانکاری باید در طبقه و ستون مخصوصی بخود نوشته شود تصمیم اداره تصفیه مبنی بر رد یا قبول آن نیز باید با ذکر خلاصه علت در آنجا قید گردد.
هرگاه ادعای بستانکاری موجه شناخته نشود اداره تصفیه آنرا رد خواهد کرد.رد یا قبول ادعائی بطور مشروط جائز نیست.

ماده ۴۱ـ مطالبات باید بترتیب شماره‌ گذارده شده و جهت بستانکاری در آنجا قید و بشماره برک [برگ] ادعای بستانکاری نیز اشاره شود.
در برک [برگ] طبقه ‌بندی بستانکاران باید اموال مورد رهن قید شود. هرکاه [هرگاه] منافع مالی مورد رهن باشد این موضوع نیز ذکر خواهد شد.

ماده ۴۲ـ هرکاه [هرگاه] در قبال طلبی اموال شخص ثالثی در رهن بوده باشد این قسمت جزء بستانکاریهای عادی ثبت خواهد شد

در صورتیکه مال مورد رهن قبل از تقسیم وجوه حاصله بفروش رسیده و بستانکار بحق خود برسد صاحب مال جانشین بستانکار شناخته شده و در سهم ‌بندی بهمان نسبت شرکت خواهد کرد.

ماده ۴۳ـ هرکاه [هرگاه] دعوای مربوط به‏ طلبی در موقع اعلام ورشکستگی در جریان باشد این ادعا جزء صورت طبقه ‌بندی بستانکاران ذکر شده ولی اداره تا تعیین تکلیف قطعی از طرف دادکاه [دادگاه] تصمیمی در آن باب نخواهد گرفت. اداره تصفیه میتواند تصمیم خود را در ظرف مدت اعتراض راجع به بستانکاری تغییر دهد ولی این تغییر باید طبق ماده ۳۵ قانون اداره تصفیه آگهی شده و باشخاص ذینفع نیز اعلام گردد.

ماده ۴۴ـ هرکاه [هرگاه] در نتیجه اعتراضی که طبق ماده۳۶ قانون اداره تصفیه بعمل آمده دادکاه [دادگاه] تصمینی اتخاذ نماید این تصمیم در صورت طبقه‌ بندی بستانکاران قید میگردد.

ماده ۴۵ـ آگهی مذکور در ماده ۳۵ قانون اداره تصفیه باید در همان روزنامه که توقف اعلام شده است درج گردد.
در آگهی مندرج در قسمت۲ ماده ۳۵ قانون اداره تصفیه باید اخطار شود که اگر اشخاص ذینفع در ظرف مدت مقرر در ماده ۳۶ قانون بدادکاه [بدادگاه] مراجعه ننمایند حق آنها از بین خواهد رفت.

ماده ۴۶ـ در مورد تصفیه اختصاری نیز صورت طبقه ‌بندی بستانکاران تنظیم خواهد شد و مقررات فوق تا اندازه‌ که قابل اعمال است در آنجا نیز رعایت خواهد گردید.

مبحث پنجم ـ تصفیه

ماده ۴۷ـ در مورد ماده۴۲ قانون اداره تصفیه برای هر مزایده باید صورت مجلس مخصوصی تنظیم شود. در اینصورت مجلس باید نام اشخاصیکه مباشر مزایده بوده و همچنین تاریخ و محل و مدت مزایده و بالاترین بهاء هر شیئی در آن قید شود.
صورت ‌مجلس را رئیس یا کارمند اداره تصفیه امضاء مینماید.

ماده ۴۸ـ هرکاه [هرگاه] موضوع مزایده مال غیرمنقول باشد اداء این عبارت از طرف رئیس یا کارمند اداره تصفیه که (فلان مال غیرمنقول به بهاء فلان مبلغ باقای …. واگذار میشود) باید در صورتمجلس قید گردیده و برنده مزایده نیز آنرا امضاء نماید. هرکاه [هرگاه] به بهاء ارزیابی شده خریداری پیدا نشود باید در صورت مجلس ذکر گردد که مال غیر منقول در مزایده بفروش نرسید.
هرکاه [هرگاه] مزایده تحت شرایطی بعمل آید این نکته نیز در صورت مجلس باید قید کردد [گردد].

ماده ۴۹ـ کسانیکه در مزایده مال غیرمنقول شرکت میکنند باید صدی پنج بهاء مال غیرمنقول ارزیابی شده را به‏ صندوق اداره تصفیه تا روزیکه برای مزایده مقرر شده بسپارند هرگاه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگیرد یا آنکه پیشنهاد دهنده حاضر باجراء تعهد خود نگردد خسارت وارده از مبلغ سپرده برداشت خواهد شد.

ماده ۵۰ ـ هرکاه [هرگاه] مال غیرمنقول موضوع مزایده مورد حق رهن و غیره واقع شده باشد باید اخطاریه که متضمن تاریخ و ساعت و محل مزایده باشد برای صاحب حق فرستاده شود. در صورتیکه برنده مزایده غیر از شخص صاحب حق رهن باشد باید شخص برنده مزایده و شخص صاحب حق و رئیس یا کارمند اداره تصفیه در یکی از دفترخانهای اسناد رسمی حضور بهمرسانیده و ضمن انتقال ملک به خریدار حق صاحب رهن را پرداخته و مازاد آنرا بحساب ورشکسته منظور دارند.

ماده ۵۱ ـ هرکاه [هرگاه] اشیاء مورد مزایده بیمه شده باشد این نکته باید در موقع مزایده اعلام گردد.
در صورتیگه [در صورتیکه] اشیاء مذکور یکجا به یک نفر واگذار شود این انتقال باید به ‌بیمه کننده اعلام گردد.

ماده ۵۲ ـ انتقال دعوای مشکوکی که طبق ماده ۴۵ قانون اداره تصفیه پیش ‌بینی شده باید بوسیله برک [برگ] نمونه و تحت شرایطی که در آن ذکر شده بعمل آمده و هزینه که بان تعلق میگیرد بعهده انتقال گیرنده خواهد بود.

ماده ۵۳ ‌ـ همینکه قرارداد ارفاقی بسته شد ارقام دیگری برای فروش اموال بعمل نیامده و اداره تصفیه منتظر گواهی دادکاه [دادگاه] مربوطه خواهد بود.

مبحث ششم ـ تقسیم وجوه حاصله

ماده ۵۴ ـ اداره تصفیه باید برای تقسیم موقت سهام برطبق ماده ۴۸ قانون اداره تصفیه صورت تقسیم موقت تهیه نموده و اعلام نماید که صورت تقسیم در ظرف مدت ده روز در دسترس بستانکاران گذارده خواهد شد. هرکاه [هرگاه] دعوای مربوط به بستانکاری در موقع تقسیم موقت سهام به نتیجه نرسیده باشد سهمی که برای او منظور شده کنار گذارده میشود و همچنین بستانکارانیکه طلب آنها مؤجل است قبل از رسیدن موعد به آنها پرداخته نخواهد شد مگر آنکه برای برکشت [برگشت] فرعی قانونی از طلب خود رضایت دهند.

ماده ۵۵ ـ صورت تقسیم نهائی وقتی تنظیم میشود که کلیه دعاوی مربوط بدارائی و بدهی ورشکسته قطعی شده باشد برای تنظیم صورت قطعی لازم نیست منتظر مازاد مذکور در ماده ۴۵ قانون اداره تصفیه گردید.

ماده ۵۶ ـ صورت تقسیم بترتیب زیر تنظیم میشود. قبل از هر چیز اموال مورد رهن یا وثیقه و وجهی که از حاصل فروش آن بدست می آید قید گردیده و هزینه که از بابت اداره کردن و فروش آن بعمل آمده ذکر خواهد شد. اینگونه هزینه‌ها از حاصل فروش کسر شده و پس از پرداخت طلبهای وثیقه ‏دار مازاد آن بحساب عمومی وجوه حاصله نقل خواهد شد.
هرکاه [هرگاه] وجه حاصل فروش کافی برای تادیه طلب بستان کار وثیقه دار نباشد نام او به نسبت بقیه طلب جزء طبقه پنجم مذکور در ماده ۵۸ قانون ذکر خواهد شد.
از حاصل کل دارائی بدواً هزینه‌های ورشگستگی [ورشکستگی] و هزینه امور ورشکستگی کسر گردیده و بقیه بین اشخاص مذکور در برک [برگ] صورت طبقه‌ بندی بستانکاران تقسیم خواهد شد.

ماده ۵۷ ـ هرکاه [هرگاه] بموجب ماده ۴۵ قانون دعوائی به بستان کاری واگذار شده و این دعوی به نتیجه مثبتی رسیده باشد اداره تصفیه ضمن صورت تقسیم یا بوسیله ضمیمه جداکانه [جداگانه] آنرا بین بستانگار [بستانکار] انتقال گیرنده و سایر بستانکاران تقسیم خواهد نمود.

ماده ۵۸ ـ همینکه صـورت تقسیم تهیه شد باید به بستانکـاران اعلام گردد که صورت نامبرده در اداره تصفیه در دسترس آنها گذارده خواهد شد.
هرگاه بعد از آگهی تغییری در صورت مزبور داده شود این نگته [نکته] نیز بطریق فوق اعلام خواهد گردید.

ماده ۵۹ ـ قبل از اقدام به تقسیم اداره باید مطمئن شود که هیچگونه اعتراضی در ظرف مدت مقرر نسبت بصورت تقسیم بعمل نیامده است.
در صورتیکه نسبت باین صورت اعتراضی شده باشد اداره تصفیه برای تقسیم منتظر نتیجه رسیدگی باین اعتراض خواهد بود.

مبحث هفتم – خاتمه ورشکستگی

ماده ۶۰ ـ پس از خاتمه ورشکستگی کارمند مربوطه گزارشی مبنی بر خاتمه ورشکستگی برئیس اداره خواهد داد.

در این گزارش خلاصه عملیات تصفیه و جهت ورشکستگی و مبلغ دارائی و بدهی و میزان زمینه خالی و سهمیه‌هائیکه بموجب فقره ۴ ماده ۴۷ قانون اداره تصفیه در صندوق وزارت دادگستری سپرده شده ذکر خواهد شد. سپس خاتمه ورشکستگی از طرف رئیس اداره اعلام و انتشار خواهد یافت.

ماده ۶۱ ـ گزارش نهائی در مورد تصفیه اختصاری نیز باید تنظیم شده و خاتمه ورشکستکی [ورشکستگی] هم به موجب آگهی اعلام گردد.
در مورد ماده ۲۲ قانون انتشار آگهی مبنی بر اعلام خاتمه ورشکستگی ضروی نیست.

ماده ۶۲ ـ سند عدم کفایت دارائی باید برطبق نمونه پیوست صادر شود.

مبحث هشتم – تصفیه اختصاری

ماده ۶۳ ـ در مورد تصفیه اختصاری مذکور در فقره ۲ ماده ۲۳ قانون اداره تصفیه نکات زیر رعایت میشود:

۱ـ بستانکاران برای تشکیل جلسه دعوت نمی‌شوند مغذلک [معذلک] هرگاه اداره مقتضی بداند ممکن است به وسیله تشکیل جلسه جلب نظر آنها را بنماید ولی در صورتی که ورشکسته پیشنهاد قرارداد ارفاقی نموده باشد در این مورد باید جلسه بستانکاران دعوت شود.
۲ـ در هر موقع بدون هیچگونه شرطی ممکن است خواه از طریق عادی یا بطور مزایده اقدام بفروش اموال ورشکسته بعمل آید. مهلتی که برای پرداخت بهاء مال داده میشود نباید از سه ماه تجاوز کند.
در صورت نبودن خریدار به ‏بهاء ارزیابی شده اقدام بمزایده مجدد بعمل نیامده و اداره تصفیه بنحو مقتضی اقدام به فروش آن خواهد نمود.
۳ـ تقسیم وجوه حاصله طبق مدلول مواد ۴۶ و ۴۷ قانون بعمل آمده و سند عدم کفایت دارائی صادر میشود ولی صورت تقسیم برای مراجعه اشخاص ذینفع در اداره تصفیه گذارده نشده و تقسیم موقت سهام نیز بعمل نخواهد آمد.
مبحث نهم – مقررات مخصوص
ماده ۶۴ ـ در هر حوزه که تشکیل اداره تصفیه اعلام شود امور ورشکستگی که تا آن تاریخ خاتمه نیافته تحویل اداره تصفیه گردیده و مدیران تصفیه و کارمندان ناظر باید از هرگونه اقدام خودداری نمایند.

ماده ۶۵ ـ عملیات ورشکستگی اموری که تصفیه آن در موقع اعلام تشکیل اداره تصفیه خاتمه نیافته طبق مقررات قانون اداره تصفیه و این آئین‏ نامه ادامه خواهد یافت.

ماده ۶۶ ـ هرکاه [هرگاه] اعمال ورشکستگی که قبل از اعلام تشگیل [تشکیل] اداره تصفیه انجام شده ناقص تشخیص شود با رعایت مقررات این آئین‏ نامه تکمیل خواهد گردید.

ماد [ماده]۶۷ ـ در موارد مذکور در مواد بالا که قسمتی از اعمال تصفیه بوسیله مدیران تصفیه و قسمت دیگر به وسیله اداره تصفیه انجام میشود هزینه امورتصفیه باید بتشخیص رئیس اداره بین مدیران و اداره تقسیم گردد.