هنگام ثبت علامت باید کالا و خدماتی که علامت شما معرف آن است تعیین کنید.

طبقه بندی بین المللی کالا و خدمات در سال 1957 توسط سازمان بین المللی مالکیت های فکری (wipo) تحت موافقت نامه نیس(nice) تدوین شد .
همچنین طبقه بندی طرح های صنعتی تحت موافقت نامه لوکارنو در سال 1968 تدوین گشت اما هر دو موافقت نامه به تدریج بازبینی و ویرایش شد و هفدهمین ویراش این موافقت نامه ها برای سال 2017 میباشد که دسته های جدیدی به طبقه های موجود اضافه گردیده است.
علیرغم آنکه ایران چندین دهه، در زمینه علایم تجاری و طرح های صنعتی سابقه قانونگذاری داشته و از پیشتازان الحاق به سازمان وایپو است اما به طبقه بندی بین المللی نیس و لوکارنو به دلیلی برخی مسایل از جمله شناسایی برخی کالا و خدماتی که از لحاظ اخلاق حسنه و نظم عمومی داخلی مورد قبول نبوده ملحق نگردیده بود تا اینکه در شهریور 1396 مجلس محترم الحاق ایران به موافقت نامه لوکارنو و نیس را تصویب و در تاریخ 5/9/1396 در روزنامه رسمی کشور منتشر گردید.
به زودی احتمالا شاهد تغییرات و به روزرسانی طبقات در سامانه اداره مالکیت های صنعتی خواهیم بود

نویسنده: محمد یونسی

متن روزنامه رسمی الحاق ایران به نیس و لوکارنو

71677.96