شاید جلسات کنگره آمریکا با مدیران گوگل و فیس بوک را دنبال کرده باشید. جلساتی که به دلیل بیم در افشا اطلاعات کاربران این دو غول نرم افزاری دنیا برگزار شد، این درحالی بود که تاکنون هیچ گونه سند رسمی مبنی بر افشا اطلاعات کاربران منتشر نشده بود.


حال در این سوی عالم، در ایران، در کنار خلا های قانونی در خصوص حفظ داده های شخصی، شاهد آن هستیم شرکت ها و بنگاه های بزرگ اقتصادی که به اطلاعات و داده های مالی مردم دسترسی دارند، چندان اهتمامی به حفظ آن نداشته و حتی به عنوان اطلاع رسانی های عمومی خود به سایر کاربران خود ایمیل هم می کنند!!
شرکت به پرداخت ملت، در اقدامی عجیب، به ضمیمه ایمیل اطلاع رسانی خود، فایل اکسلی حاوی لیست مشتریان و اطلاعات مالی آنان را افشا نمود، که موجب بهت و حیرت همگان گردید!


علیرغم الزامات بانک مرکزی مبنی بر حفظ اطلاعات مشتریان متاسفانه شاهد چنین رخداد تاسف باری هستیم!
شاید یکی از دلایل چنین اهمالی که مسبوق به سابقه نیز می باشد و در سال های اخیر حتی توسط یکی از اپراتورهای همراه نیزچنین فاجعه ایی رخ داد، عدم وجود قوانین بازدارنده و مجازات های قانونی هستیم.
شاید در برخی قوانین آن هم بسیار جزیی و محدود بر صیانت اطلاعات و اسرار شهروندان اشاره شده باشد، مانند ماده 648 قانون مجازات اسلامی و یا مواد 64 و 65 قانون تجارت الکترونیکی.
اما در صورت عدم وضع قوانین خاص و بازدارنده در این حوزه باید همچنان منتظر اتفاقات ناگوارتر از این باشیم.