ثبت و تاسیس صرافی و اشتغال به عملیات صرافی صرفاً درچارچوب مصـوبات شـورای پول و اعتبار، مفاد دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها ، سایر قوانین و مقررات ذیربط و بخشنامه‌های بانک مرکزی و با اخذ مجوز از بانک مرکزی مجاز است.

لازم به ذکر است که دستور العمل جدید با عنوان « دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها» در  59 ماده و 38 تبصره در جلسه هزار و سیصد و هفتادمین شورای پول و اعتبار بانک مرکزی در تاریخ 1402/08/16 به تصویب رسید و جایگزین دستورالعمل اجرایی تاسیس و فعالیت و نظارت بر صرافی (مصوب جلسه مورخ 1400/02/28 شورای پول و اعتبار) گردید.

عملیات صرافی به انجام هریک از فعالیت‌های خرید و فروش ارز، عملیات مربوط بـه حواله‌های ارزی از طریق مؤسسات اعتباری و ارایه خدمات ارزی برون‌مـرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی اطلاق می‌‌گردد.

تاسیس صرافی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی صرفاً در قالب شرکت سهامی خاص و توسـط اشخاص حقیقی در قالب شرکت تضامنی امکانپذیر است.

مهمترین تغییرات دستور العمل جدید

با توجه به دستورالعمل جدید 2 نوع صرافی تعریف شده است و که به صرافی نوع اول و نوع دوم تقسیم شده که با توجه به شرای ط پیش بینی شده میتوانند در 3 سطح فعالیت کنند. در ادامه شرایط تاسیس و سوح فعالیت صرافی ها براساس دستورالعمل تاسیس صرافی ها بیان شده است.

شرکت صرافی نوع اول:

 • این نوع صرافی در صورت تکمیل سرمایه ثبتی و تطبیق با شرایط و مقررات جدید، مجاز به انجام فعالیت خريد و فروش نقدي ارز و مسکوک می‌باشد.
 • تأسیس صرافی نوع اول صرفاً توسط اشخاص حقیقی و در قالب شرکت تضامنی امکان‌پذیر می‌باشد.
 • صرافی نوع اول در استان تهران و شهرهای اصفهان، اهواز، تبريز، شيراز، کرج، مشهد، قم و اروميه با حداقل سرمایه دويست و پنجاه ميليارد ريال و ساير شهرها با حداقل سرمایه يکصد و سي ميليارد ريال امکان تأسیس و فعالیت خواهند داشت.
 • شرکت‌های صرافي‌ موجود که داراي اجازه‌نامه فعالیت از بانک مرکزي مي‌باشند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل موظف مي‌باشند نوع صرافی که در قالب آن ادامه فعالیت خواهند داد را به بانک مرکزی اعلام نمایند.

شرکت صرافی نوع دوم :

 • با سطح فعالیت اول امکان انجام فعالیت خريد و فروش نقدي ارز و مسکوک را خواهد داشت.
 • شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت دوم مجاز به انجام فعالیت‌های خريد و فروش نقدي ارز و مسکوک و صدور حواله‌هاي ارزي می‌باشد.
 • شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت سوم نیز مجاز به انجام فعالیت‌های خريد و فروش نقدي ارز و مسکوک و صدور حواله‌هاي ارزي و ارايه خدمات ارزي برون‌مرزي خواهد بود.
 • تأسیس صرافی نوع دوم توسط اشخاص حقیقی در قالب شرکت تضامنی و توسط اشخاص حقوقی مشتمل بر  بانک‌ها و شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران در قالب سهامی خاص امکان‌پذیر می‌باشد.
 • صرافی نوع دوم با حدود فعالیت در سطوح اول و دوم با حداقل سرمایه هزار میلیارد ریال و صرافی نوع دوم با حدود فعالیت در سطح سوم با حداقل سرمایه دو هزار میلیارد ریال امکان تأسیس و فعالیت خواهند داشت.
 • صرافي نوع دوم منوط به تحقق شرايط مندرج در دستورالعمل مزبور و اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزي مجاز به تأسيس شعبه ميباشد.
 • شرکت‌های صرافی‌ موجود متقاضی دریافت مجوز صرافی نوع دوم حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل موظف می‌باشند شرایط خود را با مفاد این دستورالعمل تطبیق دهند.

اهم شرایط لازم برای اخذ مجوز تاسیس  صرافی نوع اول مندرج در دستورالعمل مذکور، به شرح ذیل می‌باشد :

1 – حداقل مبلغ سرمایه به منظور تاسیس و فعالیت صرافی در استان تهران و شهرهای بزرگ (اصفهان، اهـواز، تبریـز، شـیراز، کرج، مشهد، قم و ارومیه) مبلغ 250 میلیارد ریال و در سـایر شـهرها مبلـغ 130 میلیارد ریال تعیین شده که لازم است .

قبل از ثبـت صـرافی تمامـاً بـه صورت نقدی نزد یکی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تودیع گردد.

به این منظور، متقاضیان می‌بایست هم‌زمان با ثبت تقاضای تاسیس شرکت صرافی، به یکی از شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز کشور مراجعه و نسبت به تودیع سرمایه مورد نیاز برای تاسیس صرافی بر اساس شهر موردنظر برای استقرار شرکت در حساب متقاضی (مطابق با این متن) اقدام نمایند و گواهی مسدودی توسط شعبه صادرکننده از طریق سامانه الکترونیکی مکاتبات (ECE) به بانک مرکزی ارسال شود .

2 – منشأ آورده نقدی موسسین برای تاسیس و اخذ مجوز فعالیت صرافی، شفاف باشد؛ این موضوع از سوی بانک مرکزی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

3 – صرافی همواره باید دارای محل فعالیت دائم (ملکی و یا سرقفلی) و ثبـت شـده بـه نـام صرافی موردنظر باشد؛

4 – مکان فعالیت صرافی اعم از شعبه و باجه باید از حیث ملاحظـات حفـاظتی و امنیتـی بـه تایید مراجع ذیصلاح برسد؛

موسسین، سهامداران، شرکاء، هیات‌مدیره می‌بایست شرایط لازم از جمله موارد ذیل را احراز نمایند:

1 . تابعیت ایران و سکونت در ایران ؛

2 . دارا حداقل ۲۵ سال تمام؛

3 .  داشتن صلاحیت فردی؛

4 . نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوءاثرنشده در شبکه بانکی کشور ؛

5 . وجود نداشتن  بدهی غیرجاری به موسسات اعتباری ؛

6 .تعیین تکلیف بدهی قطعی مالیاتی؛

7 . نداشتن سمت مدیرعامل، عدم عضـویت در هیـات‌مـدیره و همچنـین نداشـتن همزمان سهم یا سهم‌الشرکه در سایر صرافی‌ها؛ 

8 . نداشتن همزمان سمت مـدیرعامل و عـدم عضـویت در هیـات‌مـدیره موسسـات اعتباری ؛

9 . عدم عضویت در هیات‌مدیره ؛

10 . نداشـتن سـمت مـدیرعامل و نداشـتن سـهم یـا سهم‌الشرکه در صرافی‌هایی که طی دو سال قبل از تاریخ ارایه درخواست توسط متقاضی اجازه‌نامه فعالیت آن‌ها، توسط بانک مرکزی ابطال شده است؛

 مدیرعامل صرافی می‌بایست علاوه بر موارد مذکور شرایطی از جمله موارد ذیل را احراز نماید:

1 . دارا بودن حداقل 30 سال تمام و حداکثر ۷۰ سال تمام ؛

2 . دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته‌های مدیریت، حسـابداری، اقتصاد و حقوق؛

3 . دارا بودن حداقل پنج سال تجربـه کـاری دارای سـوابق بیمـه‌ای در موسسـات اعتباری و سایر موسسات تحت نظارت بانک مرکزی و یـا نهادهـای مـالی؛

 4 . اخذ تاییدیه صلاحیت تخصصی از طریق مصاحبه در بانک مرکزی.

نکته : مسئولیت حفظ و نگهداری از کد رهگیری ماخوذه برعهده متقاضیان می‌باشد. لذا از در اختیار قرار دادن کد رهگیری به سایر افراد خودداری شود.

نکته : مسئولیت صحت اطلاعات و مشخصات وارد شده متقاضیان بر عهده متقاضیان بوده و لذا در ورود اطلاعات و مشخصات در هنگام ثبت تقاضا دقت لازم بعمل آید.

اینجانبان متقاضیان تاسیس صرافی با مطالعه و آگاهی کامل از مفادقوانین و مقررات مربوط، از جمله دستورالعمل اجرایی ناظر بر تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها‌  شورای پول و اعتبار و دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی‌ها، ضمن اعلام پذیرش کلیه شرایط مندرج در دستورالعمل‌های مذکور، موافقت خود را با شرایط و ضوابط بانک مرکزی در رابطه با تاسیس صرافی اعلام می‌نمایم. همچنین بدینوسیله گواهی می‌نمایم اطلاعات ابرازشده به منظور اخذ مجوزهای تاسیس و فعالیت صرافی، منطبق با اسناد و مدارک موجود بوده و مسئولیت هرگونه اشتباه در درج اطلاعات مذکور متوجه متقاضیان خواهد بود .

فرم و اسناد نیازمند تکمیل و امضا برای تاسیس صرافی :

1 .  التزامات مهم شرکا، اعضاي هيأتمديره و مديرعامل پيشنهادي شرکت تضامني صرافي :

تعهدنامه اعضای شرکت تضامنی صرافی

2 . موارد کتبی مهم اشخاص حقیقی سهامدار یا اعضاي هیأتمدیره و مدیرعامل پیشنهادي شرکت صرافی وابسته به بانکها و مؤسسات اعتباري غیربانکی  :

تعهدنامه اعضای صرافی بانکها

3 . صورتجلسه مجمع عمومی موسسین :

صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

4 . گواهی رفع و عدم مسدودی :

گواهی مسدودی

5 . تضمینامه حسن اجراي تعهدات :

نمونه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات

6 . فرم درخواست  تاسیس :

فرم تقاضای تاسیس شرکت صرافی

در صورت هر گونه سوال  در خصوص تاسیس صرافی با  129  تماس بگیرید .