فناوری مالی یا فینتک یکی از حوزه های مهم و جدید کسب و کار های مالی در دنیاست.

سال گذشته سیاست های بانک مرکزی درخصوص فناوری های مالی ابلاغ شد و مقرر شد در سه فاز چارچوب و ضوابط هریک اعلام گردد :

فاز اول
تا پایان سال 1396
ضوابط مربوط به فناوریهای مالی پرداخت و تطبیق

فاز دوم
تا نیمه اول سال 1397
ضوابط مربوط به رمزینه پولها و فناوریهای زنجیره بلوک

فاز سوم
تا پایان سال 1397
ضوابط مربوط به تامین مالی و ارایه تسهیلات

اما تقریبا سال 97 رو به اتمام است و هنوز سیاست های بانک مرکزی در فاز نخست عملی نشده است و تنها ضوابط پرداخت یاران با تاخیر چند ماهه در ابتدای سال 97 اعلام شد و تاکنون شرکت های بسیار در تکاپوی اجرای این دستورالعمل بلاتکلیف مانده اند.
جالب آنکه قرار بود ضوابط ارزهای رمزنگاری شده در فاز دوم یعنی نیمه اول سال اعلام گردد اما تنها دستوری که بانک مرکزی دراین خصوص صادر نمود ممنوعیت بانک ها از ارائه هرگونه خدمات به تبادل کنندگان چنین ارزهایی بود!

در خصوص تامین مالی درحالیکه بانک مرکزی تاکنون اقدامی ننموده اما سازمان فرابورس درخصوص تامین مالی جمعی دستورالعملی را صادر نمود که تاکنون اجرایی نگردیده است.