موضوعات مختلفی از جمله امور تجاری، مالی، کیفری، امور خانواده و سایر اختلافات مدنی است. شوراهای حل اختلاف تشکیل شده برای رسیدگی به اختلافاتی که قابلیت حل آنها توسط شورای حل اختلاف وجود دارد و می توانند با صدور تصمیمی نهایی، اختلاف را حل کنند.

 به عبارت دیگر، شورای حل اختلاف توانایی صدور رأی نهایی در اختلافات را دارد و این رأی قابل اجرا است. ترکیب اعضای شورای حل اختلاف نیز در قانون شوراهای حل اختلاف تعیین شده است. اعضای شوراها شامل قضات، وکلای مجرب و افرادی با تجربه در زمینه های مرتبط با اختلافات هستند.

 همچنین، در صورت نیاز، اعضای شوراها می توانند به صورت متخصص یا با توجه به موضوع اختلاف، از نفراتی با تجربه و متخصص در آن زمینه استفاده کنند. 

 تشریفات رسیدگی به امور شورای حل اختلاف نیز در قانون مربوطه تعیین شده است. برای رسیدگی به اختلافات، شوراها می توانند از روش های متنوعی مانند جلسات علنی، جلسات خصوصی، مذاکرات و شنیدن شهود استفاده کنند.

 همچنین، شوراها می توانند از متخصصان و سایر افرادی که در رسیدگی به اختلافات مفید هستند، استعانت کنند. مواردی که در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار دارد، نیز در قانون شوراهای حل اختلاف مشخص شده است. این موارد شامل اختلافات مدنی، تجاری، مالی و کیفری می شوند. 

همچنین، شوراهای حل اختلاف می توانند در امور خانواده، طلاق، نفقه و حقوق بچه ها نیز دخالت کنند. به طور کلی، شورای حل اختلاف نهادی است که با هدف سرعت بخشیدن به روند رسیدگی به دعاوی و کاهش تراکم امور دادگاه ها تشکیل شده است. 

این شوراها با ترکیبی از قضات، وکلای مجرب و افراد متخصص در زمینه های مختلف، رسیدگی به اختلافات را بر عهده دارند و می توانند با صدور رأی نهایی، اختلاف را حل کنند.