آیین نامه مالیات مالیات خودرو

هیأت وزیران در جلسه1400/02/21به پیشنهاد شماره ۲۲۹۰۲/۲ مورخ 1400/02/19 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ش) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین­ نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند ش تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
مصوبه شماره ۱۱۵۲۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ هیات وزیران
ماده ۱ـ در این آیین­نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

۱ـ قانون: قانون مالیات­های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و اصلاحات بعدی آن .

۲ـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

۳ـ اشخاص مشمول: کلیه مالکین انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین)، برای اشخاص حقوقی غیردولتی به‌ازای هر خودروی بالاتر از ده‌میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ریال و برای اشخاص حقیقی به نام خود و فرزندان کمتر از (۱۸) سال تحت تکفل با ارزش مجموع بالاتر از ده میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ریال.

ماده۲ـ نرخ مالیات سالانه مجموع ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین) موضوع این آیین­نامه بر اساس جدول زیر می­ باشد:

 

ارزش خودرو (تومان) نرخ مالیات سالانه ( نسیبت به مازاد ) 
تا سقف ۱ میلیارد معاف از مالیات
۱ تا ۱.۵ میلیارد ۱ درصد
۱.۵ تا ۳ میلیارد ۲ درصد
۳ تا ۴.۵ میلیارد ۳ درصد
بیش از ۴.۵ میلیارد ۴ درصد

ماده۳ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه­ های اجرایی موظفند در اجرای ماده (۱۶۹) مکرر قانون، آخرین داده­ ها و اطلاعات مورد نیاز سازمان در خصوص کلیه مالکین خودروها در ابتدای سال ۱۴۰۰، از قبیل مشخصات هویتی، نشانی اقامتگاه قانونی و شماره تماس (تلفن ثابت و همراه) و مشخصات خودرو را به نحوی که سازمان درخواست می­ کند از طریق تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس)، ظرف پانزده روز از تاریخ درخواست در اختیار سازمان قرار دهند.

ماده۴ـ وزارتخانه­ های کشور (سازمان ثبت احوال کشور) و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه­ های دارای اطلاعات مربوط مکلفند اطلاعات هویتی کلیه اشخاص و فرزندان کمتر از (۱۸) سال و محجور تحت تکفل آنها را به نحوی که سازمان درخواست می­کند، از طریق تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس)، ظرف (۱۵) روز از تاریخ درخواست در اختیار سازمان قرار دهند.

تبصره ـ متخلف از این حکم، مشمول ضمانت اجرای مندرج در تبصره (۱) و تبصره (۳) ماده (۱۶۹) مکرر قانون خواهد شد.

ماده ۵ ـ در صورت تعدد مالکین یک خودرو، هر یک از آنها به نسبت سهم خود از ارزش آن خودرو با اضافه نمودن ارزش سایر خودروهای تحت تملک، مشمول این آیین­ نامه خواهند بود.

ماده۶ ـ سازمان می­تواند ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو­ اتاقک (کابین) را با توجه به سال ساخت یا واردات آنها و متناسب با جداول ارزش خودرو، موضوع تبصره (۶) ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش­افزوده که تا پایان سال ۱۳۹۹ اعلام شده است، تعیین نماید.

ماده۷ـ سازمان موظف است پس از اخذ داده ­ها و اطلاعات دریافتی از دستگاه ­های موضوع مواد (۳) و (۴) این آیین­نامه نسبت به تعیین دارایی­ های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۰ اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

تبصره ـ در صورتی که میزان مالیات موضوع این آیین­نامه طی موعد مقرر به اطلاع اشخاص مشمول نرسد، این اشخاص مشمول پرداخت مالیات نمی باشند.

ماده ۸ ـ کلیه اشخاص مشمول مکلفند مالیات سالانه مجموع ارزش خودروهای خود را مطابق نرخ ­های موضوع ماده (۲) این آیین­ نامه، حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت نمایند.

ماده۹ـ چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام ننمایند، سازمان می­ تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم قانون، مالیات متعلق را وصول نماید.

ماده۱۰ـ دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مراکز تعویض پلاک خودرو) مطابق قانون مجاز به ثبت هرگونه نقل و انتقال از قبیل بیع قطعی، صلح و هبه و همچنین تعویض پلاک خودرو مالکین مشمول این آیین­ نامه بدون احراز و اخذ گواهی پرداخت مالیات­های نقل و انتقال قطعی و اجاره و مالیات موضوع این آیین­نامه نمی باشند. متخلفین در پرداخت مالیات متعلق مسئولیت تضامنی دارند.

تبصره۱ـ سازمان موظف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت اطلاعات موضوع مواد (۳) و (۴) این آیین ­نامه، با طراحی سامانه ­ای، امکان مراجعه، مشاهده مجموع ارزش خودرو های مشمول، مالیات متعلقه، پرداخت مالیات و دریافت گواهی موضوع این آیین‌نامه را برای اشخاص مشمول فراهم نماید و تمهیدات لازم را به­ منظور دسترسی دفاتر اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک به عمل آورد.

تبصره۲ـ سازمان موظف است پس از وصول مالیات­ های متعلق، گواهی پرداخت مالیات سالانه خودرو های مشمول موضوع این آیین نامه را در سامانه مربوط صادر نماید.

ماده۱۱ـ چنانچه اشخاص مشمول،با توجه به حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش‌سوزی و تصادف، نسبت به ارزش خودرو یا مالیات متعلق و یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (۹) این آیین­ نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها مطابق قانون رسیدگی می­ شود.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمد مخبر