برچسب: آیین نامه

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

آیین نامه جمع آوری و استناد پذیری ادله الکترونیکی

مقدمه طبق قانون جرایم رایانه ای مصوب سال ۱۳۸۸ ادله الکترونیکی در خصوص وقوع جرائم اینترنتی باید توسط ضابطین قضائی بررسی و عندالزوم جمع آوری و ثبت و ضبط گردند اما شیوه اجرای این ماده منوط به تصویب ایین نامه ای از سوی وزارت دادگستری بود که در سال ۱۳۹۳ این ایین نامه بالاخره به