برچسب: آیین نامه

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

آیین نامه جمع آوری و استناد پذیری ادله الکترونیکی

مقدمه طبق قانون جرایم رایانه ای مصوب سال ۱۳۸۸ ادله الکترونیکی در خصوص وقوع جرائم اینترنتی باید توسط ضابطین قضائی بررسی و عندالزوم جمع آوری و ثبت و ضبط گردند اما شیوه اجرای این ماده منوط به تصویب ایین نامه ای از سوی وزارت دادگستری بود که در سال ۱۳۹۳ این ایین نامه بالاخره به

همین الان پیام بده
مشاوره میخوای؟