برچسب: تجارت الکترونیکی

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

آیین نامه اجرایی مواد ۳۸ و ۴۲ قانون تجارت الکترونیکی

آیین نامه اجرایی مواد ۳۸ و ۴۲ قانون تجارت الکترونیکی هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۹/۱۰ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موضوع نامه شماره ۱/ ۱۸۹۹۳ مورخ ۱۳۸۳/۹/۲۵ وزارت بازرگانی و به استناد بند “الف” ماده (۷۹) قانون