برچسب: حقوق و دستمزد

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

حقوق و دستمزد 1401

هفته گذشته 19 اسفند ماه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی میزان حقوق و دستمزد سال 1401 را تعیین کرد. براساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهیانه چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان (روزانه ۱۳۹ هزار و ۳۲۵ تومان)، بن کارگری ۸۵۰ هزار تومان، حق