برچسب: شرکت

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

دعوای انتقال سهام

 دعوای انتقال سهام معامله یا خرید سهام شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری از جمله معاملات تشریفاتی در قانون ایران است. این بدان معناست که طرفین معامله سهام شرکت یا موسسه علاوه بر انعقاد قرارداد صلح یا بیع سهام، تشریفات دیگری که طبق قانون برای شناسایی مالک جدید سهام لازم است را طی کنند.