برچسب: صرافی

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

شرایط جدید تاسیس صرافی

تاسیس و ثبت صرافی و اشتغال به عملیات صرافی صرفاً درچارچوب مصـوبات شـورای پول و اعتبار، مفاد دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها (مصوب جلسه مورخ 1400/02/28 شورای پول و اعتبار)، سایر قوانین و مقررات ذیربط و بخشنامه‌های بانک مرکزی و با اخذ مجوز از بانک مرکزی مجاز است. عملیات صرافی به انجام هریک از

استاندارد

دستورالعمل جدید تاسیس صرافی ها مصوب 1400

] پس از کش و قوس فراروان بالاخره دستورالعمل جدید تاسیس و فعالیت و نظارت بر صرافی ها در شورای پول و اعتبار تصویب و درابتدای سال 1400 ابلاغ شد و از این پس دستورالعمل حاضر مبنای عمل بانک مرکزی در برخورد با صرافی ها خواهد بود .   به استناد بند (ج) ماده (۱۱)

استاندارد

تاخیر تادیه دیون ارزی و خسارت آن

خسارت تاخیر تادیه دیون ارزی قابل مطالبه است؟ در این خصوص نص صریحی وجود ندارد و آنچه از قوانین و مقررات موجود به خسارت تاخیر تادیه اشاره نموده است در خصوص اسعار و ارزهای خارجی صحبتی به عمل نیامده است، لکن در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می دارد: در دعاویی که موضوع

استاندارد

دستورالعمل حمل و نگهداری ارز

دستورالعمل حمل و نگهداری ارز ده هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط اشخاص، صرفاً در صورت داشتن يکی از مدارک شامل: سند موسسه اعتباری، رسید سنا و اظهارنامه گمرکی مجاز خواهد بود. ضمناً سند موسسه اعتباری و رسید سنا، حداکثر 6 ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار می‌باشد و قبل از انقضای

استاندارد

دستورالعمل اجرایی بازار متشکل ارزی

دستورالعمل اجرایی بازار متشکل ارزی که در 15 بهمن 1397 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و اصلاحات آن در 21 بهمن ماه 98 در هیات عامل بانک مرکزی تصویب شد و اصلاحاتی در 4 تیر، 29 مرداد و 23 مهر ماه در متن آن انجام شده، دارای 23 ماده و 14 تبصره است.

استاندارد

مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها

مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها با توجه به بند (ج) ماده (11) و بند (الف) ماده (42) قانون پولی و بانکی کشور مصوب مورخ 18 تیر ماه 1351 و همچنین ماده (96) قانون برنامه پنجم توسعه، “مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها” به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد: الف) تعاریف ماده (1): معاملات نقدی: معاملاتی