برچسب: صندوق جسورانه

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

اساسنامه صندوق های جسورانه

تعاریف ماده1 اصطلاحات و واژه‌هایی که در این اساسنامه به کار رفته ­اند، دارای معانی زیر است. معانی سایر اصطلاحات و واژه‌های تعریف نشده در این اساسنامه، حسب مورد مطابق تعاریف موجود در مادة یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384مجلس شورای اسلامی و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید