برچسب: ملکی

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در رهن بانک

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در رهن بانک در معامله اموال غیر منقولی که دارای سند رسمی است طرفین به منظور تعیین شرایط پرداخت و شیوه انتقال و تحویل معمولاً اقدام به انعقاد قرارداد بیع یا قولنامه می نمایند که به لحاظ حقوقی این نوع قرارداد ها سند عادی محسوب شده و در مراجع