برچسب: چک بانکی

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

وصول چک صیادی

وصول چک صیادی چک صیادی چیست ؟ چک صیادی همان چک بانکی است که با درخواست ذینفع بانک در دسته های ده الی پنجاه برگی صادر میکند با این تفاوت که این نوع از چک ها پس از صدور، باید مشخصات دارنده چک به همراه شناسه یکتای 16 رقمی مندرج بر روی برگ های چک

استاندارد

چک های تضمین غیرقابل انتقال شد!

تصمیم اخیر بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی به نحوی صورت گرفت که دیگر چک های تضمینی بانک ها غیرقابل انتقال شد و تنها در وجه ذینفع صادر می گردد. این درحالیست که سایر چک ها همچنان قابل ظهرنویسی و انتقال است اما از طریق سامانه صیاد رصد جریان این چک ها نیز قابل نظارت