گاهی سرعت شکل گیری کسب و کار های نوپا به حدی بالاست که فرصت سازمان دهی و انعقاد قرارداد با نیرو های کار و پرسنل خود ندارند و شاید برخی مدیران بر این تصور هستند که عدم انعقاد قرارداد کار به نفع آنان است و میوانند از زیر بار مسائل قانونی شانه خالی نمایند!

اما مساله اینجانست در موارد اختلاف قانون کار پیش ازینکه حامی کارفرمایان باشد حامی کارگران و نیروی کار است و هرگز مراجع حل اختلاف کار برای اینکه کارفرمایی را محکوم به پرداخت حقوق قانونی کارکنان نمایند ، تصمیم خود را منوط به ارائه قرارداد مکتوب نمی نمایند؛ بلکه از هر طرقی که دال بر فعالیت نیروی کار ، برای کارفرما باشد این مساله اثبات میگردد.

پس وجود یا عدم وجود قرارداد مکتوب مانع از احقاق حق کارکنان و پرسنل شما نمیشود !!

پس اگر با این تصور که کارکنان شما بدون وجود قرار داد نمیتونند رابطه خود با شما را اثبات نمایند، تن به تنظیم قرارداد نمی دهید ، قطعا در افکارتان تجدید نظر نمایید.

اما وجود قرارداد مکتوب چه سودی به حال کارفرمایان دارد؟

قطعا هر کسب و کاری شرایط و ضوابط خاص خود را برای کارکنان و پرسنل خود دارد و اگر کارکنان این ضوابط را رعایت ننمایند علاوه بر اینکه که موجب اخلال در محیط کار شما میشوند، ممکن است ضررهای دیگری به شما وارد نمایند.

ابلاغ  این شرایط به نیروهای کار میتواند در قرارداد هایی که هنگام شروع فعالیت منعقد میگردد به اطلاع کارکنان برسد و با پذیرش این شرایط آغاز به کار نمیاند.

هنگامی که نیرویی از این شروط تخطی نماید کارفرما میتواند با استناد به این قرارداد اقدام به اخراج فرد خاطی نماید بدون آنکه مشمول مجازات و خسارات قانونی گردد.

همچنین میتوان تضمیناتی را برای ورود خسارت به شرکت از ناحیه کارکنان در این قرارداد درج نمود .

شرایطی چون غیبت ، ترک کار ، حفظ دارائی های فری و محرمانگی ، عدم رقابت و…. میتواند مورد توافق کارفرما و نیروی کار قرارگیرد.

بااین حال باید توجه نمود که قوانین کار بر روابط فی مابین کارگر و کارفرما حکم فرماست و کارفرما نمیتواند شرایط خود را برخلاف قانون کار بر نیروی های کار خود تحمیل نماید چرا که مراجع حل اختلاف کار هر شرطی را که خلاف قانون کار باشد نادیده میگیرند.

با این وجود در صورت تخلف نیروی کار از شروط قراردادی و ورود خسارات به کارفرما  میتوان از محل تضامین قراردادی در محاکم عمومی مطالبه خسارات نمود.

پس تنظیم قرارداد کار با نیروی ها خود را حتما در دستور کار خود قراردهید.

محمد یونسی