دعوای انتقال سهام ، معامله یا خرید سهام شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری از جمله معاملات تشریفاتی در قانون ایران است.

این بدان معناست که طرفین معامله سهام شرکت یا موسسه علاوه بر انعقاد قرارداد صلح یا بیع سهام، تشریفات دیگری که طبق قانون برای شناسایی مالک جدید سهام لازم است را طی کنند.

این تشریفات بسته به نوع شرکت یا موسسه متفاوت است بنابراین علاوه بر مقررات قانونی باید حتما به اساسنامه و شرکت نامه شرکتی که قصد سهام آن را داربد دقت کنید.

چراکه در نقل و انتقال سهام شرکت ها بایستی تشریفات و مقررات خاص نقل و انتقال سهام شرکت رعایت گردد . و چنانچه مقررات مزبور رعایت نگردد نقل و انتقال سهام شرکت باطل است . بهتر است با سپردن این قبیل پرونده ها به وکیل تجاری از مزایای تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی سهام توسط وکیل تجاری منتفع شوید.

زمانی که نقل و انتقال سهام شرکت ها به درستی انجام گیرد . سهام از انتقال دهنده به انتقال گیرنده منتقل می شود.  و پس از نقل و انتقال سهام شرکت به صورت قانونی مالکیت سهام انتقال می یابد.

اما چنانچه نقل و انتقال سهام شرکت رخ دهد اما مراتب قانونی آن رعایت نگردد

هر ذینفع و یا نماینده قانونی وی می تواند دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت را طرح نماید که البته این امر با تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت امکان پذیر است . که با ثبت دادخواست و انجام مراتب قانونی ذینفع و یا نماینده او می توانند . به موجب دادخواست مزبور، رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت را از محکمه درخواست نمایند.

نقل و انتقال سهام شرکت

نقل و انتقال سهام شرکت ها بسته به نوع شرکت ها متفاوت است .  و با توجه به اینکه شرکت سهامی عام یا خاص، مسئولیت محدود و غیره باشد مراحل نقل و انتقال سهام متفاوت است.

نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی طبق ماده 40 لایحه قانون تجارت بایستی با ثبت در دفتر سهام شرکت ها صورت گیرد و وکیل و یا نماینده قانونی انتقال دهنده بایستی پس از انتقال دفتر ثبت سهام شرکت را امضا نماید.

البته ممکن است طبق اساسنامه نقل و انتقال سهام به تایید اکثریت هیات مدیره شرکت برسد.

در نقل و انتقال سهام شرکت در شرکت با مسئولیت محدود لازم است که .، جهت انتقال موافقت عده ای از شرکا که لااقل سه چهارم سرمایه شرکت را دارا هستند .  و اکثریت عددی نیز دارند با نقل و انتقال سهام شرکت با مسئولیت محدود موافق باشند . تا نقل و انتقال سهام شرکت صورت گیرد. و البته نکته قابل توجه در نقل و انتقال سهام شرکت با مسئولیت محدود این است که .، بایستی حتما به موجب سند رسمی صورت گیرد.

نقل و انتقال سهام شرکت در شرکت تضامنی به این صورت است که .،  بایستی حتما به موافقت همه شرکا برسد . و در غیر این صورت نقل و انتقال سهام شرکت تضامنی باطل است.

البته اخذ گواهی پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات مستقیم و ثبت صورتجلسه انتقال سهام در اداره ثبت شرکت ها جزیی از این تشریفات است.

دعای الزام به تنظیم سند رسمی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت ها زمانی مطرح می گردد . که در انتقال سهام شرکت ها تنظیم سند رسمی ضرورت داشته باشد.

در قانون تجارت انتقال سهام شرکت ها به موجب سند رسمی را تنها در مورد شرکت با مسئولیت محدود ضروری دانسته است . و سایر شرکت ها از تنظیم سند رسمی نقل و انتقال سهام شرکت ها معاف هستند.

در شرکت های اشخاص همچون شرکت با مسئولیت محدود نقل و انتقال سهام از شریکی به دیگری بایستی حتما به موجب سند رسمی انتقال صورت گیرد .

و چنانچه در نقل و انتقال سهام شرکت، در شرکت های اشخاص سند رسمی تنظیم نگردد . ذینفع و یا نماینده قانونی وی می تواند بر علیه انتقال دهنده دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت را مطرح نماید.

بدیهی است که در وهله اول بایستی تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت صورت گیرد . که پس از تنظیم و ثبت دادخواست، می توان از محکمه رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت را درخواست نمود .، که در صورتی که مدارک تکمیل باشد . دادگاه انتقال دهنده را الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام می نماید.

نقل و انتقال سهام شرکت ها در شرکت های سهامی به جهت اینکه جزء شرکت های سرمایه هستند آزاد است . و در شرکت سهامی عام شرکا هر زمان که تمایل داشته باشند می توانند . با نقل و انتقال سهام شرکت که متعلق به آن هاست از شرکت خارج شوند.

در شرکت سهامی نمی توان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت را مطرح نمود چرا که

در شرکت های سهامی که از شرکت های سرمایه هستند . انتقال سهام با سند رسمی ضرورت ندارد اما در این شرکت ها می توان دعوای الزام به انتقال سهام را مطرح نمود.

نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص نیز آزاد است اما فرق نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص با عام این است که در شرکت سهامی خاص مدیران و یا نمایندگان آن ها و یا شرکت می توانند این انتقال را محدود نمایند.

رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت

با توجه به اینکه سهام شرکت ها از اموال منقول است بایستی در دادگاه اقامتگاه شرکت مطرح گردد . بایستی با تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت ها صورت گیرد.

در صورت لزوم خواسته های دیگری مانند الزام به اخذ گواهی ماده ۱۴۱ نیز مطرح باید گردد.

برای دریافت مشاوره در رابطه با دعوای انتقال سهام با مشاوران حقوقی فینولا در ارتباط باشید  .