مالیات نقل و انتقال سهام  و مالیات بر سرمایه شرکت های تجاری دارای نرخ محاسباتی مجزایی است؛ که در هر بار افزایش سرمایه و یا نقل و انتقال سهام می بایست

در اداره داریی محل تشکیل پرونده و یا فعالیت شرکت مراجعه و نسبت به پرداخت آن اقدام نمود. 

مالیات بر سرمایه شرکت

.سهام و سهم الشركه كليه شركت هاي ايراني موضوع قانون تجارت به استثناي شركت هاي تعاوني براساس ارزش اسمي سهام يا سهم الشركه به قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود

حق تمبر سهام و سهم الشركه شركتها بايد ظرف دو ماه از تاريخ ثبت قانوني شركت و در مورد افزايش سرمايه و سهام اضافي از تاريخ ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شركتها از طريق ابطال تمبر پرداخت شود.

افزايش سرمايه در مورد شركت هايي كه قبلاً سرمايه خود را كاهش داده اند تا ميزاني كه حق تمبر آن پرداخت شده است،مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود

مالیات نقل و انتقال سهام شرکت های غیر بورسی

از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشركه و حق تقدم سهام و سهم الشركه شركا در ساير شركتها ماليات مقطوعي به ميزان چهاردرصد ارزش اسمي آنها وصول مي شود.

از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد.

انتقال دهندگان سهام و سهم الشركه و حق تقدم سهام مكلفند قبل از انتقال،ماليات متعلق را به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند.

ادارات ثبت يا دفاتر اسناد رسمي مكلفند در موقع ثبت تغييرات يا تنظيم سند انتقال حسب مورد گواهي پرداخت ماليات متعلق را اخذ و ضميمه پرونده مربوط به ثبت يا انتقال كنند.

مالیات نقل و انتقال سهام شرکت های ثبت شده در بورس

از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركتها اعم از ايراني و خارجي در بورس ها يا بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز، ماليات مقطوعي به ميزان نيم درصد  ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و ماليات بر ارزش افزوده خريد و فروش مطالبه نخواهد شد.

عرضه سهام به منظورپذیره نویسی اولیه مشمول مالیات نقل وانتقال سهام نخواهد بود

 

برای پرونده های مالیاتی خود با وکیل مالیاتی مشورت نمایید.