قرارداد پیمانکاری :

قرارداد پیمانکاری شامل دو طرف کارفرما و پیمانکار میباشد که طبق قرارداد، کارفرما بابت خدمت و کار مشخصی که از پیمانکار دریافت میکند مبلغی را می پردازد.

در قرارداد پیمانکاری نوع خدمت ، مبلغ و مدت زمان انجام کار  را تعیین می کنند .همچنین لازم به ذکر است که طرف های قرارداد پیمانکاری یعنی کارفرما و پیمانکار میتوانند اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشند.

انواع قرارداد پیمانکاری                                                                                                                                                                                  پیمانکاری - مدرسه کسب و کار آریانا

۱) قرارداد مدیریت پیمان

در این نوع قرارداد ،پیمانکار از کل هزینه های مربوط به پروژه، درصد معینی را دریافت می کند.

۲) قرارداد پیمانکاری بر اساس فهرست بها

در این قرارداد، مبلغ نهایی قرارداد که  پیمانکار دریافت می کند شامل هزینه های خرد می باشد.

۳) قرارداد پیمانکاری امانی

در این قرارداد، پیمانکار یک سری از وسایل که متعلق به خود او می باشد را در واقع به عنوان امانت در اختیار پروژه قرار می دهد و در مقابل، هزینه استفاده از آنها را دریافت می کند.

۴) قرارداد بر اساس پیشرفت کار

همانطور که از اسم این قرارداد مشخص است، پیمانکار متناسب با پیشرفتی که در پروژه حاصل می شود، مستحق دریافت مبلغ مطابق قرارداد خواهد بود.

۵) قرارداد قیمت ثابت

در این نوع  قرارداد، محدوده و چارچوب پروژه به طور دقیق مشخص است و با توجه به آن محدوده، مبلغ ثابت و معینی را در قرارداد درج می کنند.

۶) قرارداد بر اساس زیربنا

این قرارداد برای همه پروژه ها نیست بلکه فقط مختص پروژه های ساختمانی می باشد

امور مالیاتی  پیمانکاری :

قراردادهای پیمانکاری ابعاد گوناگونی همچون مبانی فنی و غیره دارند.

یکی از مسائل مهم در رابطه با این قراردادها، امور مالیاتی این قرارداد هاست. پیمانکارها برحسب نوع قرارداد و مبلغی که طبق قرارداد دریافت میکنند، مکلف به پرداخت مالیات به سازمان امور مالیاتی هستند.

لازم به یادآوری است که مقررات مالیاتی توسط سازمان اخیر الذکر تعیین میشوند.

مالیات ناظر بر شرکت های پیمانکاری مطابق با  اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال۱۳۴۵  به دو نوع تقسیم میشود:

۱) مالیات مقطوع

۲) مالیات بر درآمد

مالیات مقطوع 

در این نوع مالیات، کارفرمایان موظف هستند که بخشی از مبلغ پرداختی به پیمانکار را تحت عنوان مالیات بپردازند.

مالیات مقطوع شرایطی دارد که در ذیل به آن می پردازیم:

الف) مبلغ قرارداد بیش از ۱ میلیون تومان باشد که در این صورت از دریافتی پیمانکاران ۵/۵ درصد کسر می شود و به عنوان مالیات مقطوع به حساب وزارت دارایی واریز می شود.

ب) چنانچه پیمانکار اول، پروژه را به فرد دیگری واگذار کرده باشد، مالیات مقطوع به پیمانکار دوم تعلق نمیگیرد.

پ) مالیات مقطوع دارای دو بخش قطعی(۴٪) و پیش پرداخت (۵٪) می باشد.

ت) در مالیات مقطوع، نوع پیمانکاری فاقد اهمیت است .

ث) برای پیمانکاران شرکت خارجی یا فرد خارج از ایران، مالیات مقطوع، ۴٪ میباشد.

مالیات بر درآمد پیمانکاری

همانطور که از اسم این مالیات مشخص است شامل در آمد های پیمانکار که از پروژه حاصل شده است می باشد .

برای محاسبه این نوع از مالیات ابتدا به دفاتر نگهداری شده توسط پیمانکار مراجعه می شود. در این دفاتر تمامی اطلاعات مربوط به مالیات های قطعی، پیش پرداخت های مالیاتی و در آمدهای مشمول مالیات می بایست ثبت شود و توسط پیمانکاران نگهداری شوند. اگر تا موعدی که سازمان امور مالیاتی تعیین کرده است، پیمانکاران دفاتر و و حساب سود و زیان خود را در اختیار سازمان قرار ندهند مشمول رسیدگی علی الراس خواهند شد .

رسیدگی الراس به این معناست که میزان مالیات بر در آمد پیمانکار با تشخیص مامور مالیات و بر اساس شواهد و قرائن و حساب های مالیاتی شرکت های پیمانکاری و اسناد مالیات مقطوع پیمانکاری که توسط کارفرما پرداخت گردیده خواهد بود.

پس به طور کلی می توانیم بگوییم که نحوه محاسبه مالیات بر درآمد پیمانکار به دو شکل است :

۱) بررسی دفاتر قانونی شرکت های پیمانکاری

۲) رسیدگی علی الراس

مالیات بر قرارداد اشخاص حقیقی

اشخاص حقیقی که قرارداد های پیمانکاری منعقد میکنند مطابق با ماده ۱۳۴ قانون مالیات های مستقیم باید مالیات خود را پرداخت کنند و با نظر به همین ماده می توانند مشمول معافیت مالیاتی نیز بشوند.

گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاران :

این گواهینامه برای پیمانکاران بسیار مهم می باشد به این دلیل که تنها با داشتن این گواهینامه می توانند به کار فرمای خود جهت مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده رجوع کنند.

لازم به ذکر است که برای اخذ این گواهینامه، پیمانکاران مکلف به ثبت نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده و تکمیل اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده می باشند.

معافیت مالیاتی قرارداد پیمانکاری:

تبصره یک و تبصره دو ماده ۱۰۷ قانون مالیات های مستقیم به دودسته از معافیات های مالیاتی مربوط به  پیمانکاری اشاره  می کند.

۱)‌ چنانچه در حین پروژه، پیمانکار مقداری از در آمد ناشی از پروژه را صرف خرید لوازم و تجهیزات مربوط به پروژه کند به همان میزان از پرداخت مالیات معاف خواهد شد.

۲) چنانچه پیمانکار خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان پیمانکار دوم واگذار کند، معادل مبلغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات در قرارداد توسط پیمانکار دوم خریداری می شود ، از پرداخت مالیات بر در آمد معاف خواهند شد.

لازم به ذکر است که مباحث مالیاتی   از جمله مسائلی است که پیمانکاران ناگزیر هستند که از این مباحث آگاهی کافی را داشته باشند و عدم اطلاع از قوانین مالیاتی می تواند آثار زیانباری برای پیمانکاران به همراه داشته باشد.

 متاسفانه بسیاری از پیمانکاران نسبت به  امور مالیاتی مربوط به قراردادهای پیمانکاری  مانند داشتن گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاران ، نگه داری از صورت حساب های خرید و فروش بی اطلاع هستند .

 برای جلوگیری از ورود ضرر بهتر است با متخصصین این حوزه مشورت به عمل بیاورند و امنیت امور مالیاتی خود را تضمین کنند.

در صورتی که در رابطه با مالیات های پیمانکاری نیاز به راهنمایی دارید، با مشاوران حقوقی فینولا تماس بگیرید .