برچسب: حقوق رقابت

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

جذب نیرو کار رقیب

یکی از مباحث مهم در بازار و اقتصاد آزاد دنیا رقابت سالم و مشروع میان رقبا و بازیگران مهم  یک بازار تجاری است. در کشورهای مختلف دنیا  قوانین و مقرراتی در این خصوص وضع شده است و به مصادیق گوناگون رقابت نامشروع و غیرمنصفانه پرداخت شده و مجازات های سنگینی وضع گردیده اما با گسترش

استاندارد

ادغام و تملک بنگاه های اقتصادی

ادغام و تجمیع بنگاه های اقتصادی فرصت یا تهدیدی برای اقتصاد و حقوق مصرف کننده ؟! با توجه به خبر هایی که در خصوص تجمیع شرکت های خدمات اینترنتی شنیده شده است شاید برایتان جالب باشد که راجع به ماهیت حقوقی ، تبعات و مزایای این قبیل اقدامات بیشتر بدانید. از همین رو ابتدا با