دسته: حقوق ارز دیجیتال

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

قرارداد هوشمند چیست

قرارداد هوشمند چیست ؟ قرارداد هوشمند به یک قراردادی اشاره دارد که تمامی شروط و توابع آن در قالب کد های برنامه نویسی شده پیش بینی شده و در صورت واقع شدن شرط ، تابع آن شرط  نیز به طور خودکار اجرایی می شود؛ بدون انکه نیاز به دخالت یا اعمال قصد و بیان رضایت